Chủ nhật, 21/07/2024 10:32:46 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 05:42, 21/06/2024 GMT+7

Xứng đáng hơn nữa với sự tin cậy của Đảng và yêu mến của nhân dân

Bình Phước
Thứ 6, 21/06/2024 | 05:42:08 1,257 lượt xem
BPO - Tròn 99 năm trước, ngày 21-6-1925, với kỳ công của Nguyễn Ái Quốc, tờ Thanh Niên ra đời và khai sinh nền báo chí cách mạng Việt Nam. Đây là một mặt trận để Đảng ta tuyên truyền, cổ động, tổ chức và lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Trải qua 99 năm, hiện nay, cả nước có 798 cơ quan báo chí, với 41.000 người hoạt động trong lĩnh vực báo chí, trong đó có 20.508 người được cấp thẻ nhà báo. Chưa bao giờ như hiện nay, tiếng nói của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị, xã hội mà báo chí nước ta lãnh nhiệm; diễn đàn của toàn thể nhân dân nước ta mà báo chí gánh vác lại hùng hậu và rộng khắp về quy mô, sâu sắc và phong phú về tính chất, mạnh mẽ về tốc độ phát triển và đa dạng về hình thức đến vậy. 

Tất cả đã tạo nên diện mạo, chất lượng và xu thế phát triển của nền báo chí cách mạng Việt Nam, góp phần đưa đất nước phát triển lên một tầm cao mới, dưới ngọn cờ của Đảng. 

Qua 99 năm, báo chí là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; là phương tiện bảo đảm dòng thông tin đa chiều từ Đảng và Nhà nước tới nhân dân và từ nhân dân tới Đảng, Nhà nước và quốc tế, tạo nên sự hài hòa và thống nhất giữa Đảng - Nhà nước với nhân dân và thời đại; là cơ quan tham mưu, tư vấn cho Đảng và Nhà nước trong sự nghiệp lãnh đạo và quản lý đất nước, nói tiếng nói của nhân dân, đồng thời là diễn đàn của nhân dân trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.  

Mỗi bước trưởng thành của Đảng, của Nhà nước ta là mỗi bước nâng nền báo chí lên một vị thế và tầm cao mới. Và, mỗi bước phát triển của báo chí lại là tấm gương phản chiếu sự trưởng thành của Đảng, của đất nước; là động lực mạnh mẽ và quan trọng đối với sự phát triển tự do, dân chủ của xã hội, góp phần làm cho Đảng và Nhà nước ta ngang tầm nhiệm vụ cách mạng, vì hạnh phúc của nhân dân.    

***

Hành trình cùng đất nước, trong bối cảnh thế giới hiện nay, trước yêu cầu phát triển của dân tộc, dưới ngọn cờ của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh, nền báo chí cách mạng Việt Nam luôn giữ vững tính tư tưởng cao, tính chân thật mẫu mực, tính nhân dân sâu sắc, tính chiến đấu mạnh mẽ, tính đa dạng sinh động và tính hiện đại không ngừng, xứng đáng với sứ mệnh cao cả và thiêng liêng mà Đảng và nhân dân giao phó. Báo chí đi tiên phong trong việc bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 

Sức mạnh vô địch của báo chí chúng ta là tính chân thật. Đây là đặc trưng, là yêu cầu sống còn của nền báo chí. Đây là mục đích hoạt động của nền báo chí vì nhân dân, cho nhân dân. Trước yêu cầu phát triển mới, càng phải trung thực, chính xác, toàn diện và nhân văn; càng phải cân nhắc hiệu quả xã hội, vì lợi ích chung; không giật gân, câu khách, không mơ hồ, mất cảnh giác, để lộ bí mật quốc gia. 

Xuất phát từ sự thống nhất giữa lợi ích của đất nước với lợi ích của dân tộc, của nhân dân, báo chí càng phải hành động sáng tạo vì nền độc lập, tự do đất nước, vì chủ nghĩa xã hội và vì hạnh phúc của nhân dân. Không có nhân dân báo chí sẽ không có bất cứ một sự phát triển tự do nào. Phục vụ nhân dân là mục tiêu cao nhất của báo chí.

Là người tổ chức diễn đàn của nhân dân và vì nhân dân, báo chí tiếp tục xứng đáng là người giữ lửa dư luận, dẫn dắt và cổ vũ xã hội, phụng sự và bảo vệ nhân dân, phục vụ bạn đọc dù trong nước hay quốc tế. 

Mỗi tờ báo là một gương mặt độc đáo, đậm đà bản sắc “có tính chất quần chúng và tinh thần chiến đấu", tạo nên dung mạo tổng thể sinh động và mạnh mẽ của nền báo chí cách mạng Việt Nam “trong sự nghiệp phò chính, trừ tà”. Đó là thước đo bản lĩnh chính trị, bản lĩnh nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân kết tinh trong đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm chính trị của người cầm bút; là thước đo khả năng tổ chức và sự trưởng thành chính trị, xã hội và nghề nghiệp của hệ thống báo chí, vì độc lập dân tộc gắn chặt với chủ nghĩa xã hội, và vì sự lớn mạnh của chính nền báo chí hiện nay.

Báo chí một mặt phải chủ động, sáng tạo làm tốt công tác thông tin đối ngoại, giúp cho cộng đồng quốc tế, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có thông tin kịp thời, đúng đắn về tình hình đất nước; mặt khác, không ngừng nâng cao chất lượng chính trị, văn hóa, khoa học, công nghệ, nghề nghiệp, từng bước hiện đại hóa, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại... 

***

Hướng tới 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam, để tiếp tục xây dựng và phát triển nền báo chí nước nhà thực sự là tiếng nói của Đảng, của Nhà nước, của các tổ chức chính trị, xã hội, là diễn đàn của nhân dân, một cách tự nhiên Đảng không ngừng chăm lo hơn nữa xây dựng và phát triển nền báo chí Việt Nam có tính tư tưởng cao, tính chân thật mẫu mực, tính nhân dân sâu sắc, tính chiến đấu mạnh mẽ, tính đa dạng sinh động và tính hiện đại. Sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước không chỉ là nguyên tắc mà còn là điều kiện hết sức cơ bản bảo đảm cho báo chí phát triển đúng hướng, mạnh mẽ, vững chắc và phát huy vị thế, vai trò to lớn của mình. 

Không hiện đại hóa báo chí thì báo chí rất khó thực hiện các chức năng của mình một cách nhanh nhạy, kịp thời và đạt hiệu quả cao. Do đó, xây dựng một hành lang pháp lý bảo đảm cho hoạt động của nền báo chí thật sự thống nhất, nhịp nhàng, hiện đại, hiệu quả phải được xem là mục tiêu phục vụ của các công cụ pháp lý thống nhất, đồng bộ và khả thi thông qua sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ và hiệu quả giữa các cơ quan quản lý liên ngành và chuyên ngành.

Cùng với việc tổ chức lại hệ thống báo chí thống nhất trong đa dạng thật sự phù hợp, gọn nhẹ và tinh nhuệ, không ngừng bảo đảm các điều kiện cần và đủ, trước hết về vật chất, kỹ thuật hiện đại để các cơ quan báo chí chủ động hoạt động và nâng cao tính chuyên nghiệp.

Dưới ngọn cờ của Đảng, sự ủng hộ và bảo vệ của nhân dân, mỗi người làm báo và toàn bộ hệ thống báo chí thực hiện sáng tạo nhất trách nhiệm xã hội và chức năng nghề nghiệp của mình, đóng góp tốt nhất cho sự phát triển của đất nước, thành tín và tận tâm phụng sự nhân dân, xứng đáng với truyền thống vẻ vang 100 năm (21-6-1925 - 21-6-2025) xây dựng và trưởng thành cùng đất nước của nền báo chí cách mạng Việt Nam.

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu