Thứ 2, 26/02/2024 18:07:16 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời sự 16:54, 28/11/2023 GMT+7

Phải minh bạch về chế độ, chính sách đối với các thành phần kinh tế tham gia phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh

Trần Thể
Thứ 3, 28/11/2023 | 16:54:48 1,297 lượt xem
BPO - Chiều 28-11, tại Hội trường Diên Hồng, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp được xây dựng nhằm phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ của công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh và động viên công nghiệp trong bảo đảm vũ khí trang bị kỹ thuật, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ cho lực lượng vũ trang nhân dân; tổ chức đổi mới, sắp xếp hệ thống cơ sở công nghiệp quốc phòng, cơ sở công nghiệp an ninh phù hợp đặc thù công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh và động viên công nghiệp, gắn với phương thức tác chiến của quân đội, nhiệm vụ của công an phù hợp với kinh tế thị trường.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành thảo luận về dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp

Luật cũng nhằm bảo đảm tập trung, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh và động viên công nghiệp. Đồng thời, huy động các thành phần kinh tế, doanh nghiệp ngoài lực lượng vũ trang nhân dân có tiềm lực về tài chính, khoa học, công nghệ tham gia đầu tư phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh và thực hiện nhiệm vụ động viên công nghiệp, tham gia sản xuất, sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ cho lực lượng vũ trang nhân dân, đẩy mạnh hợp tác, hội nhập quốc tế.

Cơ bản thống nhất theo Tờ trình của Chính phủ và nội dung Báo cáo của cơ quan thẩm tra đối với dự thảo luật, đại biểu Điểu Huỳnh Sang, Phó Trưởng đoàn chuyên trách, phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước đề nghị Ban soạn thảo rà soát, hoàn thiện nội dung dự thảo luật phải bám sát các chính sách xây dựng luật, kế thừa các quy định của pháp luật hiện hành để bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật. Nghiên cứu, phân tích rõ các nội dung giữa công nghiệp quốc phòng an ninh, công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh; tiếp tục hoàn thiện các quy định chung về công nghiệp quốc phòng an ninh, động viên công nghiệp cũng như các quy định riêng, đặc thù và mối quan hệ giữa công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh và động viên công nghiệp.

Các đại biểu dự phiên thảo luận

Đồng thời, quy định cụ thể trong dự thảo luật về phát triển công nghiệp quốc phòng an ninh, kết hợp với công nghiệp dân sinh theo hướng lưỡng dụng, sản phẩm lưỡng dụng sử dụng cho cả quốc phòng, an ninh và dân sinh. Xây dựng, hoàn thiện các chính sách đặc thù, thu hút sự tham gia của các ngành công nghiệp dân sinh vào hoạt động công nghiệp quốc phòng an ninh; các chính sách liên doanh, liên kết để làm cơ sở định hướng hình thành các tập đoàn, tổng công ty, tổ hợp công nghiệp quốc phòng an ninh giữ vị trí “mũi nhọn” về công nghiệp quốc phòng an ninh trên thực tế.

“Ban soạn thảo tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện quy định tiêu chuẩn, tiêu chí, những chính sách ưu đãi, chính sách đặc thù đối với doanh nghiệp quốc phòng và an ninh phù hợp với pháp luật có liên quan”, đại biểu Điểu Huỳnh Sang đề nghị.

Việc mở rộng đối tượng, phạm vi, hoàn thiện quy định về động viên công nghiệp phải tiến hành ngay trong thời bình nhằm huy động sự tham gia của các doanh nghiệp trong và ngoài quân đội, huy động mọi nguồn lực để phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng lưỡng dụng, hiện đại. Đồng thời, hoàn thiện quy định về chính sách thu hút, sử dụng nhân tài, các chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, tổng công trình sư trong xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng an ninh. Đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục hoàn thiện các quy định về nguồn vốn cho phát triển công nghệ quốc phòng an ninh; quy định đặc thù về việc sử dụng Quỹ khoa học, công nghệ của các doanh nghiệp quốc phòng, an ninh để đầu tư cho công nghiệp quốc phòng an ninh. Bổ sung làm rõ các nguyên tắc về ưu đãi, miễn, giảm thuế để làm cơ sở cho pháp luật về thuế cũng cần được quy định cụ thể.

Đại biểu Điểu Huỳnh Sang
Phó Trưởng đoàn chuyên trách, phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước


Theo đại biểu Điểu Huỳnh Sang, dự thảo luật quy định nguồn lực tài chính cho phát triển công nghiệp quốc phòng an ninh do ngân sách nhà nước và trong điều kiện ngân sách nhà nước còn khó khăn thì việc huy động các nguồn hợp pháp khác từ các quỹ, nguồn vay, tài trợ, trích lập sau thuế là cơ bản phù hợp. Đây là vấn đề khá mới mà việc triển khai phải gắn với chế độ bảo mật. Vì vậy, đề nghị Ban soạn thảo rà soát, chỉnh lý và quy định cụ thể hơn các quy định về nguồn lực cho công nghiệp quốc phòng an ninh để bảo đảm phù hợp với Luật Ngân sách nhà nước, làm rõ quy định về “nguồn vốn hợp pháp khác”.

Nguồn lực cho công nghiệp quốc phòng an ninh được hình thành từ ngân sách nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước và các khoản cho phép để lại, Quỹ khoa học, công nghệ của các doanh nghiệp quốc phòng, an ninh và các nguồn vốn hợp pháp khác. Đồng thời, rà soát các quy định của dự thảo luật với các luật đã ban hành như Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quy hoạch, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp... để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật.

Đại biểu Điểu Huỳnh Sang
Phó Trưởng đoàn chuyên trách, phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước


Đại biểu Điểu Huỳnh Sang chỉ ra rằng, chế độ chính sách trong công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp còn tản mác và thiếu tính khái quát; các quy định này liên quan đến các luật, như: Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân, Luật An ninh quốc gia... Vì lý do đó, đại biểu Điểu Huỳnh Sang đề nghị luật chỉ nên quy định mang tính nguyên tắc và giao Chính phủ quy định chi tiết.

Đại biểu Điểu Huỳnh SangPhó Trưởng đoàn chuyên trách, phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước đóng góp ý kiến để hoàn thiện dự thảo luật

Về chế độ chính sách, đại biểu Điểu Huỳnh Sang đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu hoàn thiện quy định về chính sách thu hút, sử dụng nhân tài các chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, tổng công trình sư. Đồng thời, nghiên cứu, quy định cụ thể, minh bạch về chế độ, chính sách đối với các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp tham gia xây dựng phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp để bảo đảm thống nhất với Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21-5-2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

  • Từ khóa
182973

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu