Thứ 5, 30/05/2024 17:10:49 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:56, 20/04/2024 GMT+7

Vững bước dưới lá cờ vẻ vang của Ðảng

Ðức Hiến
Thứ 7, 20/04/2024 | 14:56:02 2,255 lượt xem
BPO - Đề cập đến bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hầu hết cán bộ, đảng viên và nhân dân đều có chung nhận định: Bài viết đã khái quát những truyền thống vẻ vang của Đảng 94 năm qua trong lãnh đạo sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng, phát triển đất nước thời kỳ đổi mới. Từ đó, góp phần bồi đắp niềm tự hào cho mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân vững bước dưới lá cờ vẻ vang của Đảng.

Khẳng định thành tựu vẻ vang của Ðảng

Ông Bùi Văn Thiêm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nhận định: Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra đời nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2024) đã tiếp thêm sức mạnh cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nỗ lực phấn đấu hoàn thành mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Bài viết của Tổng Bí thư được xem như một văn kiện của Đảng ở mức khái quát nhất có thể. Bài viết bao quát quá trình Đảng ta ra đời, lãnh đạo đấu tranh giành độc lập, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và khắc phục hậu quả chiến tranh, tiến hành công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII

Suốt 94 năm qua, trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn ý thức được vị trí, vai trò, trọng trách của mình trước vận mệnh dân tộc, tương lai của đất nước. Bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư đã thể hiện toàn bộ thành tựu vượt bậc do Đảng lãnh đạo đất nước đạt được. Với văn phong ngắn gọn, đơn giản, dễ hiểu, bài viết chuyển tải đầy đủ nội dung mà Tổng Bí thư muốn gửi gắm. Ngay từ phần mở đầu, bài viết thể hiện được Đảng ta đã cùng trải qua nhiều giai đoạn phát triển của thế giới và nhân loại. Từ đó, Đảng đã xác định đúng mục tiêu của từng giai đoạn và lãnh đạo đất nước phát triển phù hợp với từng thời kỳ phát triển của thế giới.

Đồng quan điểm với ông Bùi Văn Thiêm, Th.S Đoàn Văn Dương, Phó trưởng Khoa Xây dựng Đảng, Trường Chính trị tỉnh Bình Phước cho rằng: Bài viết của Tổng Bí thư ra đời đã củng cố vững chắc niềm tin của dân tộc ta về sự lựa chọn con đường đúng đắn “Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội” của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho sự nghiệp cách mạng dân tộc Việt Nam; vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam trong 94 năm qua. Những thắng lợi của sự nghiệp cách mạng nước ta trong 94 năm qua đã được bài viết đúc kết chỉ ra, càng khẳng định một cách sâu sắc hơn về sự lựa chọn con đường và vai trò lãnh đạo sự nghiệp cách mạng dân tộc Việt Nam của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta.

Theo Th.S Đoàn Văn Dương, nội dung bài viết còn là những luận cứ, luận chứng thể hiện sự vận dụng, phát triển sáng tạo, phù hợp chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta. Bên cạnh đó, bài viết còn là cơ sở lý luận và thực tiễn để chúng ta đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước âm mưu phá hoại của thế lực thù địch đối với sự nghiệp cách mạng nước ta trong giai đoạn hiện nay.

Tiếp thêm niềm tin cho cán bộ, đảng viên

Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bùi Văn Thiêm cho rằng, bên cạnh khẳng định những thành quả to lớn của Đảng ta trong 94 năm qua, bài viết của Tổng Bí thư cũng đã xác định những khó khăn, thách thức mà Đảng ta phải đối mặt, những thời cơ phải nắm bắt. Tổng Bí thư cũng đã chỉ rất rõ nhiệm vụ trọng tâm, cốt yếu; nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và yêu cầu phải quyết tâm thực hiện tốt hơn nữa từ Trung ương tới từng tổ chức đảng, đảng viên và toàn dân để tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, đưa nước ta ngày càng phát triển.

“Bài viết không chỉ truyền đi những thông điệp để tiếp thêm sức mạnh cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân mà còn giúp mỗi người tự xác định rõ những mục tiêu, công việc cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Từ đó phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức quyết tâm xây dựng đất nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” - ông Thiêm chia sẻ.

Th.S Đoàn Văn Dương cho rằng, nội dung bài viết đã cho chúng ta nhận thức sâu sắc về con đường cách mạng Việt Nam và vai trò của Đảng đối với những thắng lợi của sự nghiệp cách mạng. Càng nhận thức sâu sắc chúng ta càng vững tin vào chủ trương, đường lối của Đảng, từ đó mỗi cán bộ, đảng viên quyết tâm hành động, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Phiên bế mạc Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII

Bài viết đã chỉ ra cho chúng ta thấy, để “quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”, mỗi cán bộ, đảng viên càng phải nhận thức sâu sắc và thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình trong xây dựng và thực hiện đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trở thành hiện thực trong đời sống xã hội. Mỗi cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay phải nhận thức sâu sắc và thực hiện tốt một số nội dung cụ thể trong chủ trương, đường lối của Đảng mà bài viết đã chỉ ra.

Th.S Đoàn Văn Dương cho rằng, bài viết của Tổng Bí thư được công bố trong thời điểm quan trọng đã tiếp tục khắc họa, góp phần lan tỏa sâu sắc hơn truyền thống vẻ vang của Đảng qua 94 năm ra đời và phát triển. Bài viết đã khẳng định: “Đảng ta thật là vĩ đại! Nhân dân ta thật là anh hùng! Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Qua đó nhân lên niềm tự hào, niềm tin, sự đồng lòng, quyết tâm của toàn dân tộc để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước theo mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

  • Từ khóa
194516

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu