Chủ nhật, 23/06/2024 04:40:51 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C

Bình Phước tập trung xây dựng và phát triển văn hóa, con người đến năm 2030, định hướng đến năm 2045

Xây dựng và phát triển văn hóa Bình Phước đa dạng, bản sắc và hội nhập, vừa đậm đà giá trị văn hóa dân tộc, vừa giàu bản sắc địa phương; xây dựng con người Bình Phước phát triển toàn diện, có những phẩm chất tốt đẹp của người Việt Nam, đồng thời phát huy mạnh mẽ các đặc tính nổi trội là hòa hợp, nghĩa tình, tự cường, kỷ cương, sáng tạo. Đây là mục tiêu đặt ra tại Nghị quyết về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bình Phước đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.