Thứ 3, 25/06/2024 13:27:01 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chuyển đổi số 16:10, 11/06/2024 GMT+7

Quyết liệt triển khai chuyển đổi số, phát triển kinh tế số với tinh thần “3 tăng cường” và “5 đẩy mạnh”

PV
Thứ 3, 11/06/2024 | 16:10:56 1,047 lượt xem
BPO - Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo quyết liệt trong triển khai chuyển đổi số, phát triển kinh tế số với tinh thần “3 tăng cường” và “5 đẩy mạnh”.

Ngày 11-6, UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành văn bản thực hiện thông báo Kết luận số 203/TB-VPCP ngày 6-5-2024 của Văn phòng Chính phủ về kết luận Phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo quyết liệt trong triển khai chuyển đổi số, phát triển kinh tế số với tinh thần “3 tăng cường” và “5 đẩy mạnh”. 

“3 tăng cường” đó là: Tăng cường nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của chuyển đổi số tới từng người dân, doanh nghiệp và nhất là người đứng đầu; Tăng cường tiềm lực cho chuyển đổi số, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm cần ưu tiên bố trí nguồn lực; Tăng cường hợp tác công tư, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư, kích hoạt và huy động mọi nguồn lực xã hội.

“5 đẩy mạnh” gồm: Đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, tạo hành lang pháp lý đầy đủ thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số; Đẩy mạnh phát triển hạ tầng số, nền tảng số tạo tiền đề quan trọng cho phát triển kinh tế số; Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, lập nghiệp trong chuyển đổi số; Đẩy mạnh phát triển nhân lực số, kỹ năng số đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; Đẩy mạnh an toàn thông tin mạng, an ninh mạng để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp, bảo vệ chủ quyền không gian mạng quốc gia từ sớm, từ xa, từ cơ sở.


Chủ tịch UBND tỉnh đồng thời yêu cầu khẩn trương rà soát, xử lý các nhiệm vụ quá hạn, tồn đọng trong giai đoạn 2022-2023; đối với những nội dung vượt thẩm quyền, báo cáo, tham mưu UBND tỉnh (thông qua Sở Thông tin và Truyền thông) để xem xét cụ thể. Giao các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 23-5-2024 của UBND tỉnh về triển khai công tác chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2024, Kế hoạch số 122/KH-BCĐ ngày 3-4-2024 của Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh và các nhiệm vụ trong Đề án 06.

Trong đó, khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số trước 20-6-2024, bảo đảm hoạt động mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả. Ưu tiên các nguồn lực, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 122/KH-BCĐ ngày 3-4-2024 của Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh, Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 23-5-2024 của UBND tỉnh và tập trung triển khai các giải pháp, nhiệm vụ nhằm hoàn thành mục tiêu về: phát triển chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số, phát triển dữ liệu số; đảm bảo đúng quy định. Căn cứ các nhiệm vụ theo đề án chuyển đổi số của bộ, ngành, các kế hoạch của UBND tỉnh để tổ chức thực hiện bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số, Đề án 06.

Đơn vị viễn thông hướng dẫn cài đặt chữ ký số tại bộ phận một cửa Công an phường Tiến Thành (TP. Đồng Xoài) - Ảnh: Nhã Trâm

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1802/UBND-KGVX ngày 14-5-2024 về triển khai thực hiện Công điện số 33/CT-TTg ngày 7-4-2024 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 1011/UBND-KGVX ngày 20-3-2024 về thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 23-2-2024 của Thủ tướng Chính phủ. Các địa phương trên địa bàn tỉnh phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp viễn thông, điện lực để triển khai xóa bỏ các vùng lõm sóng di động tại các thôn, ấp đã có điện lưới quốc gia, hoàn thành trước tháng 12-2024, đảm bảo đúng quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu tháo gỡ khó khăn vướng mắc, hoàn thành triển khai 12/53 dịch vụ công thiết yếu còn lại và 20 dịch vụ công ưu tiên; tích hợp, kết nối Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh với cơ sở dữ liệu các bộ, ngành liên quan đồng bộ lên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan tiến hành tổng rà soát, đánh giá tình hình bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh mạng, an ninh cho người dân đối với các hệ thống thông tin trong phạm vi quản lý theo hướng dẫn của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin và Truyền thông. Rà soát, điều chỉnh hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh; hoàn thành việc tích hợp giải pháp ký số từ xa vào Cổng dịch vụ công, hoàn thành trong quý 2/2024.

Bên cạnh đó, đôn đốc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet trên địa bàn tỉnh triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin mạng để bảo vệ cho mọi người dùng dịch vụ viễn thông, Internet theo trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet; phối hợp, hỗ trợ các địa phương trên địa bàn tỉnh xóa bỏ các vùng lõm sóng di động tại các thôn, ấp đã có điện lưới quốc gia, hoàn thành trước tháng 12-2024; tiếp tục nâng cao chất lượng mạng băng rộng di động theo đúng quy định.

  • Từ khóa
198653

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu