Thứ 4, 24/07/2024 09:18:53 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 00:18, 13/12/2023 GMT+7

Nhiều ý kiến đánh giá toàn diện về Đề án 999 của Tỉnh ủy

Thứ 4, 13/12/2023 | 00:18:30 2,142 lượt xem
BPO - Tham luận, thảo luận tại hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 999-QĐ/TU của Tỉnh ủy (gọi tắt là Đề án 999), nhiều đơn vị nêu bật những thành tích đã đạt được và kiến nghị một số vấn đề liên quan bảo đảm phù hợp với quy định của Trung ương và tình hình thực tiễn ở địa phương.

Kết quả ấn tượng, nhưng một số chức năng, nhiệm vụ còn chồng chéo

Tham luận tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Ngọc Hiền cho rằng: Kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh rất ấn tượng. Trước khi sắp xếp là 587 đầu mối, sau khi sắp xếp còn 511 đầu mối, giảm 76 đầu mối. Cụ thể: Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh từ 12 giảm xuống còn 8; đơn vị sự nghiệp thuộc sở, ban, ngành từ 76 xuống còn 71; đơn vị sự nghiệp thuộc UBND cấp huyện từ 479 giảm còn 433 đầu mối. Từ đó, đã giảm chi thường xuyên ngân sách hơn 155,7 tỷ đồng từ tháng 4-2018 đến tháng 11-2023…

Tuy nhiên, trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, các đơn vị sự nghiệp vẫn chưa thực sự tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; hoạt động còn hạn chế, bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Chức năng, nhiệm vụ của một số cơ quan, tổ chức còn chồng chéo, trùng lặp và một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chưa thực sự quyết liệt… 

Để thực hiện hiệu quả công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế của cả hệ thống chính trị nói chung và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh nói riêng, cần đẩy mạnh tuyên truyền, làm tốt công tác chính trị tư tưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và tầng lớp nhân dân để nâng cao sự đồng thuận.

Cần tuân thủ, bám sát các quy định pháp luật

Theo Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phạm Thụy Luân: Thực hiện Quyết định số 1015-QĐ/TU ngày 16-5-2018 của Tỉnh ủy, cơ cấu tổ chức của sở từ 18 đơn vị giảm còn 8 đơn vị (giảm 4 chi cục, 2 trung tâm và 4 phòng chuyên môn). Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, do yêu cầu nhiệm vụ đã được thống nhất thành lập Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Phòng Kinh tế hợp tác. Qua sắp xếp, kiện toàn, bộ máy đã đáp ứng cơ bản việc tổ chức nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao cho ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Tuy nhiên, trong thực tiễn vẫn còn một số chức năng chưa thiết kế hiệu quả, nên chưa tổ chức tốt nhiệm vụ được giao. Điều này tác động không nhỏ đến công tác tham mưu cho cấp ủy đảng và chính quyền địa phương triển khai hiệu quả, hiệu lực các mặt công tác về phát triển nông thôn, nông thôn mới, nông - lâm và thủy sản… 

Là một sở đa ngành, đa lĩnh vực, vừa thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước và các hoạt động sự nghiệp trong nông nghiệp và phát triển nông thôn, việc sắp xếp bộ máy cần tuân thủ, bám sát các quy định nhằm đảm bảo tinh gọn thực hiện hiệu lực, hiệu quả công tác phát triển kinh tế nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục rà soát và kiện toàn tổ chức bộ máy

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Lý Thanh Tâm khẳng định: Việc tổ chức, sắp xếp bộ máy của sở đã phát huy hiệu quả và đạt được một số kết quả nổi bật. Số lượng phòng thuộc sở giảm 5/10 phòng (giảm 50%). Đối với việc sắp xếp các đơn vị trực thuộc sở hiện nay có 38 đơn vị, giảm 26 tổ tại các đơn vị. Giai đoạn từ năm 2018 đến 31-12-2020, sở đã giảm biên chế 532 người, gồm: 5 công chức, 149 viên chức, 198 nhân viên hợp đồng và giảm chi thường xuyên khoảng 19,2 tỷ đồng…

Là cơ quan chuyên môn thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về GD&ĐT trên địa bàn tỉnh, ngành GD&ĐT hiện quản lý 390 cơ sở giáo dục công lập và hơn 17.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Tuy nhiên, do địa bàn rộng, mạng lưới trường, lớp phát triển mạnh cùng với việc thực hiện chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT theo Nghị quyết số 29-NQ/TW và việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 nên việc quản lý nhà nước về giáo dục đòi hỏi phải có sự chuyên môn hóa cao để công tác chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả. Trong khi đó, hiện cơ cấu tổ chức của Sở GD&ĐT chỉ có 5 phòng nên khó khăn trong triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao… Sở kiến nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh xem xét, chấp thuận chủ trương cho sở tiếp tục rà soát và củng cố, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy của đơn vị để đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.

Nhiều khó khăn trong chăm sóc sức khỏe nhân dân

Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Đỗ Thị Nguyên cho biết: Trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, ngành y tế tỉnh Bình Phước đã giảm 2 phòng thuộc sở; 4 đơn vị sự nghiệp tuyến tỉnh; giảm 11 trung tâm dân số - kế hoạch hóa gia đình; 10 phòng y tế và 37 khoa, phòng thuộc các cơ quan, đơn vị; giảm 5 công chức, 517 biên chế viên chức. Bình Phước là một trong những tỉnh đầu tiên của cả nước thực hiện việc chuyển giao trung tâm y tế từ trực thuộc Sở Y tế về trực thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố quản lý. Qua thực tiễn công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, đặc biệt trong phòng, chống dịch Covid-19, mô hình trung tâm y tế trực thuộc UBND cấp huyện quản lý đã phát huy hiệu quả cao trong phòng, chống dịch và chăm sóc sức khỏe người dân...

Trong quá trình thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy ngành y tế, ngoài những kết quả đạt được vẫn còn một số khó khăn, đó là việc thực hiện xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế như: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, trung tâm y tế cấp huyện gặp khó khăn do chưa có hướng dẫn của Bộ Y tế; trong cùng một đơn vị, một phòng vừa có công chức vừa có viên chức nhưng việc thực hiện chế độ, chính sách là khác nhau. Trong điều kiện dân số tăng, chỉ tiêu giường bệnh tăng, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân tăng, thực hiện việc cắt giảm chỉ tiêu biên chế theo chỉ tiêu hằng năm, điều này dẫn tới ngành y tế tỉnh gặp nhiều khó khăn...

Còn hạn chế trong hợp nhất văn phòng dùng chung

Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Phước Long Huỳnh Thị Thùy Trang cho rằng: Thực hiện mục tiêu “4 giảm” (giảm trung gian, giảm đầu mối, giảm biên chế, giảm chi thường xuyên), thị xã Phước Long giảm 1 đầu mối, 7 chức danh lãnh đạo cấp trưởng. Năng lực lãnh đạo, quản lý từng bước được cải thiện, buộc người đảm nhiệm nhất thể hóa chức danh phải nghiên cứu, cập nhật thông tin toàn diện hơn…

Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế, bất cập trong việc hợp nhất văn phòng dùng chung đối với một số cơ quan, đoàn thể, văn phòng đảng ủy - UBND - giúp việc cấp phường, xã. Việc nhất thể hóa chức danh không đồng hành với việc hướng dẫn về quy chế hoạt động, cơ chế kiểm soát dẫn đến nguy cơ độc quyền, khả năng xảy ra sai phạm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, không bảo đảm tính khách quan trong chỉ đạo…

Hợp nhất báo và đài là hiệu quả và phù hợp với xu thế phát triển

Tỉnh ủy viên, Giám đốc - Tổng Biên tập Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV) Nguyễn Thị Minh Nhâm cho rằng: Đa loại hình báo chí, đa nền tảng, mô hình tòa soạn hội tụ được tổ chức ở nhiều cơ quan báo chí lớn và đang là xu hướng của báo chí hiện đại. Hiện nay, trong khi nhiều cơ quan báo Đảng cấp tỉnh đang tìm cách đầu tư cho truyền hình, radio... thì Bình Phước đã có sẵn tất cả những thứ này, cả con người và cách thức tổ chức sản xuất. Điều đó càng chứng tỏ việc hợp nhất báo và đài ở Bình Phước là cần thiết và phù hợp với xu thế phát triển.

Qua hơn 4 năm hoạt động, hiệu quả mô hình hợp nhất báo - đài có thể thấy rõ ràng và định lượng cụ thể ở: Bộ máy tổ chức tinh gọn. Xây dựng được mô hình tòa soạn hội tụ, đa phương tiện với phương châm hành động: Chú trọng báo nói, đổi mới báo hình, cải tiến báo in, bứt phá báo điện tử. Hiệu quả truyền thông tốt hơn. Các loại hình báo chí cùng phát triển, hỗ trợ và quảng bá cho nhau, chứ không có sự lấn át, không truyền hình hóa báo Đảng hay báo Đảng hóa phát thanh, truyền hình. Các chương trình truyền hình, phát thanh liên tục được thay đổi format bắt kịp xu hướng. Tờ Báo Bình Phước đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Phước, được đổi mới hiện đại hơn, vừa chính luận sâu sắc vừa gần gũi thân thiện. Việc một tờ báo Đảng đặt dưới sự quản lý của UBND tỉnh không làm thay đổi tính chính luận, tính Đảng của tờ báo, khi nó có sự lãnh đạo trực tiếp của người đứng đầu UBND tỉnh là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Ban cán sự Đảng UBND tỉnh; thường xuyên có sự chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Tài nguyên thông tin được khai thác tối đa, không lãng phí. Có hiệu quả lớn trong phát triển nguồn nhân lực, người làm báo có môi trường làm nghề, được thử thách, trải nghiệm, cạnh tranh ở lĩnh vực mới. Số lượng tin, bài cũng tăng lên hơn 40%, thời lượng tự sản xuất tăng gần 4 giờ so với trước khi hợp nhất. BPTV cũng đã đoạt nhiều giải thưởng báo chí cấp tỉnh, cấp Trung ương và đạt thành tích tốt trong công tác chuyên môn. Tập trung các nguồn lực đầu tư, tiết kiệm và hiệu quả. Thu nhập của những người làm báo được cải thiện tốt hơn.   

BPTV đã thực hiện đúng chủ trương của Tỉnh ủy: Không phải hợp nhất cơ học, cộng dồn các cơ quan báo chí. Hợp nhất để tổng hợp sức mạnh, để tạo ra mô hình mới, cách làm mới, đem lại hiệu quả truyền thông, không đơn thuần chỉ là việc tinh gọn bộ máy tổ chức, mà đã nâng cao được hiệu quả đầu tư, tận dụng tối đa nguồn nhân lực và tài nguyên thông tin. 

Mô hình tổ chức và hoạt động của báo chí, truyền thông Bình Phước (cùng với mô hình của tỉnh Quảng Ninh) là mới mẻ, chưa từng có, nhưng là tất yếu, phù hợp xu hướng phát triển của báo chí nước nhà. BPTV đã và sẽ tiếp tục gương mẫu thực hiện nghị quyết, chấp hành nghiêm sự sắp xếp của tổ chức.

Cần phải xét tính hợp lý và hợp pháp của mô hình

Thảo luận báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Đề án 999, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Tiến Điền cho rằng: Đề án đã thể hiện được tâm huyết chính trị rất lớn của Tỉnh ủy và cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện Nghị quyết số 18, 19 của Trung ương. Đặc biệt, đề nghị Tỉnh ủy ghi nhận những đóng góp của một số cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên cấp sở, cấp trưởng, phó phòng mặc dù trong diện tinh giản, sắp xếp bộ máy, từ trưởng xuống phó phòng, từ phó phòng xuống làm chuyên viên… Mặc dù bị cắt giảm nhiều, thậm chí một số đơn vị sự nghiệp không còn, nhưng các cơ quan, đơn vị đã có sự “choàng gánh”, từng bước ổn định và đi vào nền nếp, chất lượng không ngừng được nâng lên…

Trong quá trình thực hiện đề án, Tỉnh ủy cũng đã phát hiện một số vấn đề bất cập, chưa hợp lý nên đã dừng và thực hiện theo đúng quy định của Trung ương. Riêng đối với BPTV, đã khẳng định kết quả chuyên môn, hiệu quả công tác tuyên truyền đạt được những tiến bộ vượt bậc. Mô hình hợp nhất báo - đài thể hiện tính tiên phong, độc đáo, riêng có của tỉnh. Tuy nhiên, khi xem xét một mô hình, cần phải xét tính hợp lý và hợp pháp của mô hình…

Thanh Mảng (lược ghi)

  • Từ khóa
184007

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu