Chủ nhật, 14/07/2024 06:05:54 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 04:21, 09/07/2024 GMT+7

Xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc

Hồ Ngọc
Thứ 3, 09/07/2024 | 04:21:10 737 lượt xem
BPO - Đó là một trong những nội dung trọng tâm trong chương trình hành động của UBMTTQVN các cấp ở Bình Phước, nhiệm kỳ 2024-2029. Chương trình hành động được Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh Bình Phước lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029 (diễn ra trong 2 ngày 4 và 5-7-2024) thông qua và nhận được sự đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Trước hết, mục tiêu chương trình hành động là động viên các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần tự quản để xây dựng khu dân cư đoàn kết, đồng thuận, an ninh, an toàn, sáng, xanh, sạch, đẹp, ấm no, hạnh phúc, thực sự là nơi đáng sống của mỗi cư dân, là nơi lưu giữ và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của mỗi gia đình, dòng họ, địa phương và đất nước. Cao hơn nữa là xây dựng con người Bình Phước có đầy đủ các đặc tính “hòa hợp, nghĩa tình, tự cường, kỷ cương, sáng tạo”, phát triển văn hóa Bình Phước vừa đậm đà giá trị văn hóa dân tộc vừa giàu có bản sắc địa phương. Trong đó chú trọng hướng tới các đặc tính “đa dạng, bản sắc và hội nhập” theo tinh thần Nghị quyết số 14-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bình Phước đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.

Không chỉ đề ra mục tiêu cụ thể, phù hợp tình hình thực tế của địa phương, Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh lần thứ X cũng xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện tốt để đạt mục tiêu nêu trên. Cụ thể là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc, ý thức trách nhiệm xã hội, ý chí tự lực, tự cường của mỗi người dân, của từng khu dân cư để thực hiện khát vọng xây dựng Bình Phước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Phát huy vai trò của UBMTTQVN cấp xã; ban công tác mặt trận các thôn, ấp, khu phố… và các tổ chức đoàn thể trong việc phối hợp với cấp ủy, chính quyền tập trung vận động nhân dân xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc. Đồng thời, chú trọng phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia ngày càng rộng rãi, thực chất hơn vào quản lý nhà nước, quản lý xã hội với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” tại các khu dân cư.

Đặc biệt, từ những nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh Bình Phước lần thứ X đã xây dựng nhiều giải pháp sát thực, phù hợp và trách nhiệm, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Đối với UBMTTQVN tỉnh, có trách nhiệm nghiên cứu xây dựng và ban hành hướng dẫn về mô hình khu dân cư đoàn kết, an toàn, hạnh phúc với những nội dung và tiêu chí cụ thể, làm cơ sở để UBMTTQ các cấp cụ thể hóa trong việc triển khai thực hiện và làm cơ sở cho công tác bình chọn, biểu dương, thi đua, khen thưởng. Cùng với đó là làm tốt vai trò nòng cốt chính trị, định hướng, phát huy tinh thần tự quản của cộng đồng dân cư, nâng cao hiệu quả thực hiện dân chủ ở cơ sở, hòa giải, giám sát của nhân dân tại cộng đồng. Và giải pháp then chốt là thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát, dân thụ hưởng” ở từng khu dân cư, để mỗi khu dân cư phải thực sự là trung tâm, chủ thể tham gia tích cực trong việc xây dựng quê hương Bình Phước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Phát huy thành quả đạt được và những bài học kinh nghiệm quý báu trong nhiệm kỳ qua, cùng với tài năng, trí tuệ, tâm huyết của các tổ chức thành viên và ủy viên UBMTTQVN các cấp, tin tưởng rằng Chương trình hành động của Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh lần thứ X sẽ gặt hái những thành quả to lớn.

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu