Chủ nhật, 14/07/2024 05:49:39 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 21:40, 10/07/2024 GMT+7

Nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Phước lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

Thứ 4, 10/07/2024 | 21:40:47 661 lượt xem
BPO - Ngày 9-7-2024, UBMTTQVN tỉnh Bình Phước ban hành Nghị quyết số 01/NQ-UBMT về Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh Bình Phước lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029. Bình Phước online trân trọng giới thiệu toàn văn nghị quyết.

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Phước lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029 được tổ chức trọng thể tại Hội trường Trung tâm Văn hóa tỉnh từ ngày 4 đến 5-7-2024. Đại hội có sự tham dự của lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và 330 đại biểu chính thức của đại hội. Đại hội với tinh thần “Đoàn kết, trách nhiệm, trí tuệ, hiệu quả”, đã thảo luận và đi đến thống nhất.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo tổng kết tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc và kết quả công tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, nhiệm kỳ 2019-2024, đại hội đánh giá:

- 5 năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh luôn đề cao vai trò, trách nhiệm trước cấp ủy Đảng và nhân dân, không ngừng nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động, nhiệm kỳ qua có 11/11 chỉ tiêu đạt và vượt.

- Mặt trận và các tổ chức thành viên đã phát huy hiệu quả vai trò, trách nhiệm trong công tác tập hợp, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Khối đại đoàn kết được mở rộng và phát huy, tạo đồng thuận cao trong các giai tầng xã hội. Các phong trào thi đua yêu nước được nhân dân đồng tình hưởng ứng; quyền làm chủ của nhân dân ngày càng được tăng cường và phát huy; hoạt động giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền đi vào chiều sâu. Phương thức hoạt động có nhiều đổi mới; việc phối hợp với các cơ quan chính quyền, tổ chức thành viên ngày càng chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả.

2. Hiệp thương thống nhất phương hướng, chỉ tiêu và chương trình hành động nhiệm kỳ 2024-2029.

Kế thừa những thành tựu trong hoạt động mặt trận, nhiệm kỳ 2019-2024; Phát huy vai trò nòng cốt chính trị và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đại hội đã thống nhất một số chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2024-2029, cụ thể:

- Thứ nhất, hằng năm, 100% khu dân cư tổ chức có hiệu quả “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” nhân kỷ niệm Ngày truyền thống MTTQVN (18-11).

- Thứ hai, hằng năm tổ chức ít nhất một buổi họp mặt giữa lãnh đạo cấp ủy, chính quyền cùng cấp với chức sắc, chức việc các tôn giáo và già làng, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số.

- Thứ ba, hằng năm, 100% khu dân cư có ít nhất 1 công trình hoặc phần việc tiêu biểu, điển hình, cụ thể góp phần xây dựng phong trào “Tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc”.

- Thứ tư, phấn đấu đến cuối năm 2025 xóa hết nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở.

- Thứ năm, tham gia đóng góp trên 80% văn bản quy phạm pháp luật của địa phương; bảo đảm 100% chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đều được góp ý và phối hợp truyền thông.

- Thứ sáu, phấn đấu trong nhiệm kỳ cấp tỉnh chủ trì giám sát 45 cuộc; cấp huyện chủ trì giám sát 250 cuộc; cấp xã chủ trì giám sát 800 cuộc. Hằng năm, mỗi tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh chủ trì tổ chức ít nhất 1 nội dung giám sát.

- Thứ bảy, phấn đấu trong nhiệm kỳ, cấp tỉnh tổ chức phản biện xã hội 30 văn bản dự thảo; cấp huyện tổ chức phản biện xã hội 150 văn bản dự thảo, cấp xã tổ chức phản biện được 400 văn bản dự thảo.

- Thứ tám, MTTQ các cấp hằng năm thực hiện đầy đủ 3 hình thức góp ý xây dựng đảng, chính quyền; chủ động phối hợp, tham mưu, đề xuất tổ chức cho người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương đối thoại với nhân dân theo quy định.

- Thứ chín, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ, phấn đấu trên 70% dự án đầu tư trên địa bàn cộng đồng được tổ chức giám sát theo quy định.

- Thứ mười, thực hiện tốt vai trò của MTTQ trong tham gia hoạt động hòa giải ở cơ sở, phấn đấu tham gia thực hiện hòa giải thành đạt tỷ lệ trên 70% tổng số vụ việc thuộc thẩm quyền.

- Thứ mười một, kiện toàn đội ngũ cán bộ chuyên trách mặt trận các cấp đủ số lượng quy định, đảm bảo các tiêu chí vị trí việc làm. 100% cán bộ mặt trận các cấp được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác; 95% cán bộ, công chức, người lao động trong hệ thống mặt trận các cấp sử dụng thành thạo công nghệ thông tin.

- Thứ mười hai, hằng năm, có trên 90% tổ chức mặt trận đạt tiên tiến trở lên, không có tổ chức mặt trận cấp cơ sở xếp loại yếu, kém.

3. Hiệp thương thống nhất cử ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029 là 95 người. Tại đại hội cử ra đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, gồm 6 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết.

4. Đại hội giao cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Phước lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029 căn cứ vào ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, của Tỉnh ủy và ý kiến đóng góp của đại biểu dự đại hội để điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh các văn bản, báo cáo; xây dựng Chương trình hành động thực hiện nghị quyết và Chương trình phối hợp, thống nhất hành động hằng năm để triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2024-2029 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Với tinh thần “Đoàn kết, trách nhiệm, trí tuệ, hiệu quả”, Đại hội X Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Phước kêu gọi các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thi đua yêu nước, ra sức lao động, sản xuất; tích cực hưởng ứng thực hiện Chương trình hành động nhiệm kỳ 2024-2029 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, góp phần xây dựng tỉnh Bình Phước giàu mạnh, văn minh.

Thay mặt UBMTTQVN tỉnh Bình Phước, Chủ tịch Hà Anh Dũng đã ký.

  • Từ khóa
201307

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu