Chủ nhật, 14/07/2024 05:15:51 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:43, 25/06/2024 GMT+7

Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Nhiên Hoa
Thứ 3, 25/06/2024 | 09:43:46 854 lượt xem
BPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước ngày 20-6-2024 ban hành Kế hoạch số 273/KH-TU về thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 25-12-2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Kế hoạch nêu rõ yêu cầu, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là trách nhiệm của các tổ chức đảng, các cấp chính quyền, người đứng đầu các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị. Vì vậy, cần quán triệt, nâng cao nhận thức về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đến cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và nhân dân để thực hiện hiệu quả các nội dung của Chỉ thị số 27. Đồng thời, cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng, cụ thể hóa thành kế hoạch của cấp ủy, chính quyền để triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 27.

Bà Nguyễn Thị Long ở thôn 7, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp phấn khởi trong căn nhà kiên cố được xây từ Quỹ “Tiết kiệm bản thân dành phần người khó” - Ảnh: T.L

Để thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 27 trên địa bàn tỉnh, kế hoạch đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp như: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tham gia rà soát các chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo hướng “lấy tiết kiệm là mục tiêu, chống lãng phí là nhiệm vụ”, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, khả thi. Đồng thời tập trung xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu; quy định cụ thể hành vi vi phạm, hình thức xử lý. Các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp nhà nước phải xây dựng chương trình, kế hoạch để thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, thành ủy, thị ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện hiệu quả; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh tổ chức thực hiện, đồng thời kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 27…

  • Từ khóa
199888

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu