Chủ nhật, 21/07/2024 10:24:24 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 18:52, 23/06/2024 GMT+7

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong phòng cháy, chữa cháy

Vân Anh
Chủ nhật, 23/06/2024 | 18:52:32 3,407 lượt xem
BPO - Ngày 10-5-2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 50/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24-11-2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy (PCCC) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18-7-2017 của Chính phủ quy định công tác cứu nạn, cứu hộ (CNCH) của lực lượng PCCC.

Triển khai thực hiện Nghị định số 50/2024/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh, ngày 21-6-2024, UBND tỉnh Bình Phước ban hành Văn bản số 2426/UBND-NC.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các nội dung của Nghị định số 50/2024/NĐ-CP cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân và người lao động thuộc quyền quản lý nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong công tác PCCC.

Công an tỉnh rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành để tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới theo thẩm quyền, đảm bảo phù hợp với quy định tại Nghị định số 50/2024/NĐ-CP. Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung quy trình, thủ tục hành chính hiện hành liên quan đến lĩnh vực PCCC đang được thực hiện cho phù hợp với quy định của Nghị định số 50/2024/NĐ-CP.

Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến các nội dung Nghị định số 50/2024/NĐ-CP và kiến thức, kỹ năng về PCCC, CNCH trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Sở Tư pháp phối hợp với Công an tỉnh rà soát những khó khăn, bất cập trong việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về PCCC để tham mưu cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, tạo hành lang pháp lý thuận lợi góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Sở Xây dựng phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan rà soát, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy chuẩn, tiêu chuẩn có liên quan về PCCC cho nhà, công trình chưa phù hợp và có vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc thực hiện đồng bộ quy hoạch hạ tầng PCCC với quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND cấp xã tổ chức thực hiện trách nhiệm quản lý, kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH đối với các cơ sở quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 50/2024/NĐ-CP. Hướng dẫn, chỉ đạo tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kiến thức về PCCC, xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC trên phạm vi địa bàn quản lý.

Công an tỉnh, Sở Xây dựng, UBND cấp huyện và các sở, ban, ngành liên quan nghiên cứu, trin khai thực hiện ngay các nội dung sửa đi, b sung theo Nghị định số 50/2024/NĐ-CP; áp dụng tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục hành chính về PCCC.


Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc. Giao Công an tỉnh theo dõi, đôn đốc việc thực hiện, kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh biết, chỉ đạo.

  • Từ khóa
199654

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu