Kết quả cuộc thăm dò ý kiến:
Bạn mong gì trong năm mới 2020?
- Sức khỏe, hạnh phúc: 161 ý kiến
- Công việc ổn định: 2 ý kiến
- Thu nhập tăng: 11 ý kiến
- Đất nước phát triển: 32 ý kiến
- Ý kiến khác: 4 ý kiến