2/2017
6
4 Tháng Giêng(T)
Giáp Ngọ

Con đường huyền thoại

08:02 AM - 28/08/2015
Để hành lang an toàn đường bộ luôn thông thoáng, theo bạn:
Kiên quyết xử lý các vi phạm
Nhắc nhở là chính
Tuyên truyền, nâng cao ý thức cho các tầng lớp nhân dân
Mở rộng hơn