Nghị định số 56/2015/NĐ-CP quy định viên chức hoàn thành tốt, hoàn thành nhiệm vụ phải có ít nhất một công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng. Theo bạn, quy định trên là:
Phù hợp
Không phù hợp
Ý kiến khác
Xem kết quả