Lộ trình thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP

02:40 PM - 21/10/2018

BPO - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 182a/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Phước theo quy định tại Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24-1-2018; Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 3-2-2018 của Chính phủ và Quyết định số 999-QĐ/TU ngày 10-4-2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Nội dung của kế hoạch này nêu rõ:

Đối với các sở, ban, ngành

Đối với các cơ quan, địa phương thực hiện thí điểm gồm Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, huyện Lộc Ninh, huyện Phú Riềng, thị xã Phước Long: Tổ chức thực hiện theo đề án thí điểm sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của cơ quan, địa phương đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt.

Đối với các sở, ban, ngành: Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại đầu mối bên trong của cơ quan, đơn vị nhằm giảm mạnh đầu mối, nâng cao hiệu quả hoạt động, khắc phục chồng chéo, dàn trải, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ... theo đề án được ban hành kèm theo Quyết định số 999-QĐ/TU ngày 10-4-2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Đồng thời, xây dựng phương án sắp xếp biên chế, nhân sự của cơ quan, đơn vị mình trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt làm căn cứ thực hiện. Thời gian thực hiện: Hoàn thành xong trước ngày 30-9-2018.

Đối với các cơ quan tiếp nhận thêm tổ chức bộ máy, biên chế; chức năng, nhiệm vụ mới từ các cơ quan, đơn vị khác: Chủ động chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng đề án của cơ quan, đơn vị mình theo đề án được ban hành kèm theo Quyết định số 999-QĐ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt làm căn cứ thực hiện. Thời gian thực hiện: Hoàn thành xong trước ngày 15-9-2018.

Đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh và các tổ chức hội đặc thù thực hiện về việc hợp nhất, sáp nhập, tổ chức lại các đơn vị như sau: Hợp nhất 3 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình: Dân dụng và Công nghiệp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông thành Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bình Phước, hoàn thành trong quý IV-2018.

Đối với lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp: Rà soát, hợp nhất 3 trường cao đẳng: Sư phạm, Y tế, Nghề thành Trường Cao đẳng đa ngành, hoàn thành trong quý IV-2018.

Đối với lĩnh vực báo chí: Sáp nhập Báo Bình Phước với Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Phước thành Đài Phát thanh truyền hình và Báo Bình Phước, hoàn thành trong quý III-2018. Tạp chí Văn nghệ Bình Phước, Tạp chí Khoa học thời đại: Từ năm 2020 phải tự chủ 50% kinh phí hoạt động.

Sáp nhập Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du Lịch với Trung tâm Trợ giúp Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du Lịch trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, hoàn thành trong quý IV-2018. Sáp nhập các quỹ từ nguồn ngân sách nhà nước vào Quỹ Đầu tư Phát triển Bình Phước, hoàn thành trong quý IV-2018.

Theo Kế hoạch số 182a/KH-UBND, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch sáp nhập với Trung tâm Trợ giúp Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch, thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư (Ảnh: Một hoạt động xúc tiến đầu tư được trung tâm tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh) - Ảnh: L. Phương

Đối với các hội đặc thù thực hiện theo quy định về hội và tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW: Thực hiện khoán hoặc hỗ trợ kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao. Các hội hoạt động theo mục đích tôn chỉ và quy định của Nhà nước về quản lý hoạt động của hội.

Đối với các huyện, thị xã:

Thực hiện về việc hợp nhất, sáp nhập lại các cơ quan cấp huyện sau: Hợp nhất Phòng Nội vụ với Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thành Phòng Nội vụ - Lao động, Thương binh và Xã hội. Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong quý IV năm 2018. Hợp nhất Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, Nhà thiếu nhi/Trung tâm Thanh thiếu nhi thành Phòng Văn hóa - Thông tin. Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong quý IV-2018.

Thực hiện thống nhất các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các huyện, thị xã như sau: Đối với các huyện có các phòng chung, thống nhất gồm 10 phòng sau: Tài chính - Kế hoạch; Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kinh tế và Hạ tầng; Tư pháp; Văn hóa - Thông tin; Giáo dục và Đào tạo; Thanh tra; Văn phòng; Nội vụ - Lao động, Thương binh và Xã hội (trên cơ sở hợp nhất Phòng Nội vụ với Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội).

Căn cứ quy định về tiêu chí để có thể thành lập Phòng Dân tộc: Đối với các thị xã có các phòng chung, thống nhất gồm 10 phòng sau: Tài chính - Kế hoạch; Tài nguyên và Môi trường; Kinh tế; Quản lý đô thị; Tư pháp; Văn hóa - Thông tin; Giáo dục và Đào tạo; Thanh tra; Văn phòng; Nội vụ - Lao động, Thương binh và Xã hội (trên cơ sở hợp nhất Phòng Nội vụ với Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội).

Đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND các huyện, thị xã: Thống nhất mỗi huyện, thị xã có 1 ban và 2 trung tâm gồm: Ban Quản lý các dự án, Trung tâm Y tế, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp. Thời gian thực hiện hoàn thành xong trong quý IV năm 2018.

Về việc chuyển giao nhiệm vụ để tinh gọn cơ cấu tổ chức đối với công tác Văn phòng: Chuyển công tác văn phòng của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các huyện, thị xã về Văn phòng HĐND và UBND (Không thực hiện bố trí biên chế làm nhiệm vụ kế toán, văn thư, thủ quỹ tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, nhiệm vụ này giao Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện đảm nhiệm). Thời gian thực hiện hoàn thành trong quý IV-2018.

Về công tác y tế: Chuyển nhiệm vụ tham mưu quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế cho Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thị xã. Thời gian thực hiện: Hoàn thành xong trong quý IV-2018.

Đối với lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp: Hợp nhất Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Trung tâm Dạy nghề thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên và chuyển về cấp huyện quản lý (trường hợp hoạt động không hiệu quả thì giải thể hoặc xã hội hóa, nhiệm vụ giáo dục bổ túc giao về cho Trường trung học phổ thông). Thời gian thực hiện hoàn thành trong quý IV-2018.

Đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo: Rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các trường mầm non, phổ thông gắn với nâng cao chất lượng giáo dục, hình thành trường phổ thông nhiều cấp học (tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông) phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của địa phương. Rà soát, sắp xếp, điều chỉnh hợp lý quy mô lớp học; thu gọn các điểm trường, bảo đảm nguyên tắc thuận lợi cho người dân và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong quý IV năm 2018.

Có lộ trình thực hiện chủ trương trường học đa cấp; trong giai đoạn 2018 - 2020, thực hiện sáp nhập trường cấp 1 - 2, trường cấp 2 - 3 trên cùng địa bàn cấp xã, việc sáp nhập đảm bảo thuận lợi cho quản lý và học tập của học sinh. Các trường trung học phổ thông giao UBND cấp huyện quản lý về kinh phí, xây dựng cơ sở vật chất, biên chế; Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý về chuyên môn và có ý kiến về bổ nhiệm các chức danh hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng. Riêng các trường chuyên biệt vẫn do Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý. Trước mắt, thực hiện ở các huyện, thị xã: Lộc Ninh, Phú Riềng, Phước Long, Bình Long, Đồng Xoài. Thời gian hoàn thành trong quý IV-2018.

Rà soát lại các chức danh hành chính hiện có tại các trường học (kế toán, văn thư, thủ quỹ, thiết bị, phổ cập giáo dục, phụ trách học tập cộng đồng, y tế học đường…) để sắp xếp theo hướng: Giao thêm nhiệm vụ cho các chức danh để giảm ít nhất 50% tổng biên chế bố trí cho các chức danh trên. Thời gian hoàn thành trong quý IV năm 2018. Về sắp xếp lại các điểm trường lẻ: Cần căn cứ vào tình hình thực tế, thực hiện ở những nơi có đủ điều kiện để tránh tình trạng học sinh bỏ học.

Đối với lĩnh vực y tế: Sắp xếp tổ chức bộ máy ngành y tế cấp huyện theo hướng: Thành lập Trung tâm y tế (gồm Trung tâm Y tế và Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình), chuyển giao nhiệm vụ tham mưu cho UBND cấp huyện về quản lý nhà nước lĩnh vực y tế cho Văn phòng HĐND&UBND cấp huyện và hoàn thành xong trong quý IV-2018.

Đối với lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn: Thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp trực thuộc UBND huyện trên cơ sở hợp nhất các đơn vị: Trạm Chăn nuôi - Thú y, Trạm Trồng trọt - Bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến nông.

Theo Kế hoạch số 182a/KH-UBND, Trung tâm Thủy sản cùng các đơn vị chuyên môn khác của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sáp nhập lại thành Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp (Ảnh nông dân tham quan khu vực ương cá giống của Trung tâm Thủy sản) - Ảnh: L.Phương

Đối với lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường: Thực hiện chuyển các trung tâm phát triển quỹ đất về trực thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện quản lý. Riêng Văn phòng đăng ký đất đai cần nghiên cứu đề xuất cơ quan thẩm quyền theo hướng giao về UBND cấp huyện. Xã hội hóa Đội Quản lý công trình đô thị hoặc Xí nghiệp Công trình công cộng các huyện, thị xã, hoàn thành trong quý IV-2018.

Đối với cấp xã

Tiếp tục thực hiện mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND cấp xã. Phấn đấu đến năm 2020 đạt từ 35 - 40% Bí thư cấp ủy cấp xã kiêm Chủ tịch UBND cấp xã. Thực hiện nghiêm túc việc giảm 50% số người hoạt động không chuyên trách công tác ở cấp xã đến năm 2020 gắn với thực hiện khoán phụ cấp để khuyến khích một người thực hiện nhiều nhiệm vụ; có lộ trình giảm cán bộ, công chức cấp xã.

Các xã, phường, thị trấn không thuộc diện trọng điểm về quốc phòng - an ninh thì chỉ bố trí 1 xã đội phó. Đối với các trạm y tế xã giữ nguyên như hiện nay và khuyến khích xã hội hóa chức năng khám chữa bệnh, giữ lại chức năng y tế dự phòng, công tác dân số, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; đảm nhiệm nhiệm vụ y tế học đường từ các trường chuyển về.

Trạm y tế phường, thị trấn: bố trí từ 1 đến 2 biên chế để thực hiện nhiệm vụ y tế dự phòng, về chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Ở những xã có cơ sở y tế của quân đội, công an, công ty cao su cũng áp dụng như các phường, thị trấn để thực hiện nhiệm vụ y tế dự phòng, công tác dân số và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Nhiệm vụ y tế học đường của các trường trên địa bàn giao cho Trung tâm y tế đảm nhiệm.

Đối với thôn, ấp, khu phố:

Các huyện, thị xã chủ động xem xét, quyết định các nội dung sau: Rà soát, sáp nhập các thôn, ấp, khu phố chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính và Thông tư số 09/2017/TT-BNV ngày 29-12-2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.

Thực hiện mô hình bí thư kiêm trưởng thôn, ấp, khu phố ngay từ năm 2018 và đến năm 2020 có từ 90% trở lên bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn/ấp/khu phố. Giảm số người hoạt động không chuyên trách ở thôn/ấp/khu phố trên cơ sở bố trí, phân công nhiệm vụ hợp lý (đảm bảo tối đa không quá 7 chức danh), đồng thời với việc thực hiện khoán kinh phí chi phụ cấp để khuyến khích một người làm nhiều việc. Nghiên cứu để sắp xếp, tinh gọn đối với các chức danh: Cộng tác viên thú y, cộng tác viên bảo vệ thực vật, cộng tác viên khuyến nông cấp xã và cộng tác viên y tế thôn, ấp.

TH (tổng hợp)

Hay!!
Họ tên:
Email:
Bình luận:
Bình luận
Tuyen
(12:21 22/10/2018)
Tăng việc có tăng tiền phụ cấp làm thêm không?????

Tổng biên tập: Đoàn Như Viên

Giấy phép xuất bản số: 145/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 25/4/2014

Bản quyền Báo Bình Phước

Tòa soạn:

Số 5 - Nguyễn Văn Linh - P. Tân Phú - TP. Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 0271.3881828

Phòng Báo điện tử: 0271.3887189

Fax: 0271.3860879

Email:

toasoanbaobinhphuoc@gmail.com
baodientubinhphuoc@gmail.com

Liên hệ quảng cáo: 0271.3879452

Ghi rõ nguồn "Bình Phước Online" khi phát hành lại thông tin từ Website này