“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

01:35 PM - 12/01/2017

BP - Nhận thức rõ âm mưu và thủ đoạn của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng chính trị, Đảng ta đã có nhiều chủ trương, biện pháp đẩy mạnh cuộc đấu tranh phê phán những quan điểm sai trái, thù địch nhằm bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Trong các văn kiện đại hội thời kỳ đổi mới, Đảng đều nhấn mạnh nhiệm vụ đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng. Cụ thể, tại Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII, Đảng đã xác định “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch là một trong bốn nguy cơ (Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2007, t. 53, tr. 198). Đại hội lần thứ VIII của Đảng đã đề ra nhiệm vụ: “Phê phán và bác bỏ những quan điểm sai trái, thù địch” (Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr. 141). Đến Đại hội lần thứ IX, Đảng khẳng định phải “đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch” (Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr. 86). 

Với tinh thần đó, Đại hội lần thứ X của Đảng đã đề ra yêu cầu: “Kiên quyết làm thất bại mọi âm mưu và thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ” (Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009, tr. 109). Tại Đại hội lần thứ XI, Đảng ta tiếp tục khẳng định “kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, phê phán những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta; khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên” (Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr. 257). Như vậy, đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch, làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch là một chủ trương kiên quyết và nhất quán của Đảng ta trong suốt thời kỳ thực hiện đường lối đổi mới.

Đến Đại hội lần thứ XI, trong văn kiện lần đầu tiên Đảng ta đã đưa ra nhận định: “Trong nội bộ, những biểu hiện xa rời mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có những diễn biến phức tạp”. Và đến Đại hội XII, Đảng ta đã nâng mức nhận định rõ hơn, cụ thể hơn: “những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí diễn biến phức tạp”. Như vậy, điểm mới của Đại hội XII so với Đại hội XI là đã chỉ rõ địa chỉ của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Tuy nhiên, Đại hội XII chưa chỉ rõ biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là gì. Mà tại Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã thảo luận và nhất trí ban hành Nghị quyết về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, với trọng tâm là đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Sau nhiều năm chống phá chủ nghĩa xã hội và phong trào cách mạng thế giới nói chung, cách mạng Việt Nam nói riêng, chủ nghĩa đế quốc cùng các thế lực thù địch và phản động đã rút ra bài học là không thể dùng sức mạnh quân sự đơn thuần, mà cần sử dụng các biện pháp tổng lực: Chống phá về kinh tế, chính trị, văn hóa, văn nghệ, quân sự, ngoại giao và đặc biệt là trong lĩnh vực tư tưởng với thủ đoạn cực kỳ thâm độc - “diễn biến hoà bình”, thì mới có thể chiến thắng chủ nghĩa xã hội.

Điểm mới nổi bật của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 4, khóa XII đã chỉ ra 9 biểu hiện cụ thể của tư tưởng và hành vi “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đó là: Phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các nguyên tắc tổ chức của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; đòi thực hiện “đa nguyên, đa đảng”. Phản bác, phủ nhận nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đòi thực hiện thể chế “tam quyền phân lập”, phát triển “xã hội dân sự”. Phủ nhận nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chế độ sở hữu toàn dân về đất đai. Nói, viết, làm trái quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hạ thấp, phủ nhận những thành quả cách mạng; thổi phồng khuyết điểm của Đảng, Nhà nước. Xuyên tạc lịch sử, bịa đặt, vu cáo các lãnh tụ tiền bối và lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Kích động tư tưởng bất mãn, bất đồng chính kiến, chống đối trong nội bộ. Lợi dụng và sử dụng các phương tiện thông tin, truyền thông, mạng xã hội để nói xấu, bôi nhọ, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, gây chia rẽ nội bộ, nghi ngờ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Phủ nhận vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang; đòi “phi chính trị hóa” quân đội và công an; xuyên tạc đường lối quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân; chia rẽ quân đội với công an; chia rẽ nhân dân với quân đội và công an. Móc nối, cấu kết với các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội, bất mãn chính trị để truyền bá tư tưởng, quan điểm đối lập; vận động, tổ chức, tập hợp lực lượng để chống phá Đảng và Nhà nước. Đưa thông tin sai lệch, xuyên tạc đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước; thông tin phiến diện, một chiều về tình hình quốc tế, gây bất lợi trong quan hệ giữa Việt Nam với các nước. Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, văn học - nghệ thuật. Tác động, lôi kéo, lái dư luận xã hội không theo đường lối của Đảng; cổ xúy cho quan điểm, tư tưởng dân chủ cực đoan; thổi phồng mặt trái của xã hội. Sáng tác, quảng bá những tác phẩm văn hóa, nghệ thuật lệch lạc, bóp méo lịch sử, hạ thấp uy tín của Đảng. Có tư tưởng dân tộc hẹp hòi, tôn giáo cực đoan. Lợi dụng vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, dân tộc, tôn giáo để gây chia rẽ nội bộ, gây chia rẽ giữa các dân tộc, giữa các tôn giáo, giữa dân tộc và tôn giáo, giữa các dân tộc, tôn giáo với Đảng và Nhà nước.

Từ thực tiễn cuộc sống cho thấy, để đấu tranh có hiệu quả đối với “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” cùng với âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và phản động, thì bên cạnh đường lối, quan điểm đúng đắn của Đảng, các cơ quan chức năng cần có dự báo đúng và kịp thời những vấn đề mới nảy sinh, những quan điểm sai trái để có giải pháp đấu tranh. Đồng thời, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân cần nhận thức đúng tính chất nguy hiểm của âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” và đặc biệt là nhận thức rõ tác hại của “tự diễn biến” trong nội bộ đang có xu hướng tăng lên, nguy cơ đối với sự tồn vong của Đảng, của chế độ ta.

N.V

Hay!!
Họ tên:
Email:
Bình luận:
Bình luận
Hãy là người bình luận đầu tiên. Vui lòng để lại lời bình ở nội dung trên.

Tổng biên tập: Đoàn Như Viên

Giấy phép xuất bản số: 145/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 25/4/2014

Bản quyền Báo Bình Phước

Tòa soạn:

Số 5 - Nguyễn Văn Linh - P. Tân Phú - TX. Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 0271.3881828

Phòng Báo điện tử: 0271.3887189

Fax: 0271.3860879

Email:

toasoanbaobinhphuoc@gmail.com
baodientubinhphuoc@gmail.com

Liên hệ quảng cáo: 0271.3879452

Ghi rõ nguồn "Bình Phước Online" khi phát hành lại thông tin từ Website này