Cục Thuế trả lời kiến nghị của Đại biểu HĐND tỉnh

03:08 PM - 11/07/2018

BPO - Ngày 4-7-2018, Cục Thuế nhận được Công văn số 1803/STC-NS của Sở Tài chính đề nghị về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của Tổ Đại biểu HĐND tỉnh theo yêu cầu tại Công văn số 1881/UBND - TH ngày 3-7-2018 của UBND tỉnh. Tại kỳ họp lần thứ 6 HĐND tỉnh khóa IX diễn ra trong hai ngày 9 và 10-7-2018, Cục Thuế tỉnh đã có văn bản báo cáo giải trình một số nội dung theo ý kiến, kiến nghị của Tổ Đại biểu HĐND tỉnh. Dưới đây, Binhphuoc Online xin giới thiệu cùng bạn đọc về những nội dung chính trong văn bản àn:

Tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm tăng cao so với cùng kỳ, nhưng nguồn thu ngân sách thiếu ổn định và bền vững, nguồn thu từ đất chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số nguồn thu (tiền sử dụng đất là 1.160 tỷ 231 triệu đồng, chiếm 28,2%; thu tiền thuê đất 528 tỷ 050 đồng, chiếm 12,8%) trong khi các khoản thu từ doanh nghiệp chiếm tỷ trọng không đáng kể, đề nghị UBND tỉnh giải trình nguyên nhân.

Trả lời: Căn cứ Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 5-7-2017 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Căn cứ Điều 10 Chương II Thông tư số 71/2017/TT - BTC ngày 1-7-2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2018-2020 có quy định như sau: Phấn đấu tỷ lệ huy động vào NSNN năm 2018 khoảng 21%/GDP. Loại trừ các yếu tố tăng, giảm thu do thay đổi chính sách, dự toán thu nội địa (không kể thu từ dầu thô, thu tiền sử dụng đất, thu cổ tức và lợi nhuận còn lại, thu XSKT) bình quân chung cả nước tăng tối thiểu 12-14% so với đánh giá ước thực hiện năm 2017 và dự toán thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng bình quân tối thiểu 5 - 7% so với đánh giá ước thực hiện năm 2017. Mức tăng thu cụ thể của từng địa phương tùy theo điều kiện, đặc điểm và phù hợp với tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn của từng địa phương.

Tại Điểm 1.5 khoản 1 mục II Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 13-12-2017 của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 có quy định: Rà soát, xây dựng lại cơ cấu nguồn thu ngân sách của tỉnh phù hợp với quy định của Nhà nước và thực tế của địa phương. Tăng cường công tác quản lý thu, khai thác tốt nguồn thu phát sinh, phát huy nguồn lực từ đất đai, huy động các nguồn lực từ các doanh nghiệp, thực hiện quyết liệt các biện pháp chống thất thu thế, chuyển giá trốn thuế”.

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP - theo giá so sánh 2010) ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2018 đạt 17.834,447 tỷ đồng, tăng 6,64% so cùng kỳ năm trước. Về cơ cấu tổng sản phẩm 6 tháng đầu năm, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 25,55%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 32,39%; khu vực dịch vụ chiếm 38,74%. Mặt khác, các sản phẩm hàng hóa nông sản chủ lực của tỉnh như cao su, hạt điều, hồ tiêu chỉ qua sơ chế thông thường nên thuộc đối tượng không khai, không nộp thuế GTGT đã ảnh hưởng giảm thu NSNN trên địa bàn bình quân hàng năm khoảng 300 - 350 tỷ đồng.        

Như vậy, trong điều kiện, tình hình thực tế tại địa phương. Để đảm bảo nguồn chi cho đầu tư phát triển hằng năm của địa phương thì việc phát huy nguồn lực từ đất đai của tỉnh nhà là phù hợp. Cụ thể: Ước thu nội địa 6 tháng đầu năm là 3.800 tỷ đồng đạt 70% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 70% so cùng kỳ năm trước (6 tháng đầu năm 2017 thu 2.225 tỷ). Trong đó, số thu tiền sử dụng đất là 1.160 tỷ đồng chiếm 30,5%; tiền thuê đất là 528 tỷ đồng chiếm 13,8%; các khoản thu từ tổ chức, cá nhân kinh doanh, các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, các khoản thu phí lệ phí... là 2.112 tỷ đồng chiếm 55,7% tổng thu NSNN và tăng 24% so cùng kỳ năm 2017 (6 tháng đầu năm 2017 thu 1.704 tỷ).

Như vậy khẳng định số thu từ tổ chức, cá nhân kinh doanh, các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, các khoản thu phí lệ phí... do ngành thuế quản lý chiếm tỷ trọng cao và là nguồn thu chủ yếu cho NSNN. Qua đó đã góp phần cân đối thu, chi ngân sách trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2018.    

Dự toán điều chỉnh thu ngân sách nhà nước năm 2018 tăng từ 6.000 tỷ đồng lên 7.000 tỷ đồng (tăng 1.000 tỷ đồng so với dự toán đầu năm); để đảm bảo tính khả thi của việc điều chỉnh, UBND tỉnh có giải pháp gì để chỉ đạo thực hiện cụ thể đối với từng cơ quan đơn vị có liên quan trong việc thu ngân sách, đảm bảo nguồn thu theo kế hoạch đề ra.

Để đảm bảo tính khả thi của việc điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước từ 6.000 tỷ đồng lên 7.000 tỷ đồng, tăng 1.000 tỷ đồng so với dự toán đầu năm, trong đó, tăng thu tiền sử dụng đất 483 tỷ đồng, tiền thuê đất tăng 370 tỷ đồng, các nguồn khác tăng 147 tỷ đồng, UBND tỉnh đề ra một số giải pháp chủ yếu để chỉ đạo các ngành, lĩnh vực và cụ thể đối với từng cơ quan đơn vị có liên quan trong việc thu ngân sách, đảm bảo nguồn thu theo kế hoạch đề ra, cụ thể như sau:

Ngành thuế chủ trì phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và UBND các huyện, thị tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp quản lý thu thuế, phí nhằm đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra thuộc chức năng, phạm vi quản lý của ngành. Ngày 6-6-2018, UBND tỉnh đã có Công văn số 1556/UBND-TH về việc tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn thị xã Đồng Xoài. Trong đó thực hiện giao nhiệm vụ cụ thể đối với từng cơ quan, đơn vị như sau:

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành thủ tục định giá đất đối với khu đất thương mại, dịch vị và nhà ở tại phường Tân bình, thị xã Đồng Xoài. Sau khi có kết quả, giao Sở Xây dựng đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc đấu gía quyền sử dụng đất theo quy định.  Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành thủ tục định giá đất của dự án: Khu đô thị - Thương mại - Dịch vụ Tiến Thành và khu nhà ở liên kế ấp 2, xã Tiến Thành (là khu đất đối ứng của dự án các tuyến đường khu phố Phú Thanh, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài theo hình thức BT).

Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầy tư chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư để triển khai dự án hạ tầng khu tái định cư lâm viên và khu dân cư Phú Thịnh giai đoạn 2, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài theo hợp đồng xây dựng - chuyển giao BT. Sở Xây dựng khẩn trương tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng dự án khu Trung tâm thương mại Đồng Xoài theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. Trên cơ sở đó, giao Quỹ Phát triển đất tiến hành các trình tự thủ tục theo quy định để tổ chức bán đấu giá.

Đề nghị UBND tỉnh cơ cấu lại nguồn thu ngân sách của tỉnh nhằm đảm bảo nguồn thu ngân sách bền vững. Đồng thời cho biết những giải pháp thiết thực nhằm đảm bảo nguồn thu ngân sách bền vững trong thời gian tới.

Ngày 29-12-2017, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 292/KH-UBND về việc thực hiện Kế hoạch số 56-KH/TU ngày 14-4-2017 của Tỉnh ủy và trong đó, UBND tỉnh đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp từng bước cơ cấu nguồn thu ngân sách bền vững trong thời gian tới: Tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, khắc phục khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, phấn đấu tăng trưởng hàng năm. Kịp thời triển khai thực hiện lộ trình giá thị trường có sự quản lý của nhà nước đối với những hàng hóa quan trọng, thiết yếu; thực hiện đầy đủ cơ chế giá thị trường đối với dịch vụ công, điện, nước, đất đai và các nguồn tài nguyên quan trọng. Phát huy sự chủ động, sáng tạo của địa phương nhằm đẩy mạnh thu hút tối đa nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển. Tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương; thực hiện các giải pháp đồng bộ để đẩy mạnh phát triển kinh tế - kinh doanh tạo nguồn thu vững chắc, ổn định từ nội lực của nền kinh tế tỉnh nhà. Đẩy mạnh tiến độ đầu tư hạ tầng và thực hiện tốt công tác xúc tiến đầu tư, kêu gọi nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào lĩnh vực du lịch, nông nghiệp công nghệ cao theo hướng ưu tiên những dự án có quy mô lớn, nhà đầu tư có năng lực tài chính, công nghệ tiên tiến và thân thiện với môi trường...

Tập trung huy động đầy đủ, kịp thời mọi nguồn thu trên địa bàn tỉnh để đảm bảo các nhu cầu chi hoạt động thường xuyên và chi đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở địa phương. Trên cơ sở thực hiện thu, chi NSNN 5 năm (2011-2015), dự kiến kế hoạch thu, chi NSNN 5 năm (2016-2020), phấn đấu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng bình quân 10%.

 Khai thác tốt nguồn thu mới, bền vững: thu từ các hoạt động du lịch; thu từ các hoạt động kinh doanh xăng dầu; thu từ nông nghiệp công nghệ cao theo chuỗi giá trị; thu từ cảng khô, dịch vụ logistics bao gồm chuỗi các dịch vụ ở cửa khẩu Hoa Lư; thu từ hoạt động xổ số điện toán, nguồn thu từ xã hội hóa các lĩnh vực văn hóa - du lịch… Riêng thu ngân sách nhà nước phấn đấu đạt mục tiêu đến năm 2020 đảm bảo cân đối thu - chi, trong đó thu khoảng 7.500 tỷ đồng, tăng 2.650 tỷ đồng so với chỉ tiêu đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X....

Triển khai và thực hiện tốt cải cách hệ thống thuế theo chủ trương của Trung ương nhằm mở rộng và phát triển nguồn thu, nhất là nguồn thu mới phát sinh và cơ cấu lại theo hướng tăng nguồn thu nội địa; hoàn thiện và ban hành mới chính sách để phục vụ thu ngân sách nhà nước; quản lý tốt việc khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản, đất đai, chuyển nhượng dự án và các nguồn thu khác phải thu chậm nộp vào ngân sách nhà nước. Ban quản lý Khu kinh tế, Trung tâm xúc tiến đầu tư TM&DL cùng các ngành, các cấp tập trung thu hút doanh nghiệp vào các khu công nghiệp giao đoạn 2016-2020 cơ bản lấp đầy trên 70% diện tích các khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu đã phê duyệt.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh công tác thanh tra tài chính - ngân sách, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các sai phạm. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tài chính - ngân sách nhà nước và nợ công; thực hiện có hiệu quả việc phân cấp, phân quyền tại địa phương; ngăn chặn và xử lý nghiêm tình trạng trốn thuế, thất thu và nợ thuế.

V. Nguyện (tổng hợp)

Hay!!
Họ tên:
Email:
Bình luận:
Bình luận
Hãy là người bình luận đầu tiên. Vui lòng để lại lời bình ở nội dung trên.

Tổng biên tập: Đoàn Như Viên

Giấy phép xuất bản số: 145/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 25/4/2014

Bản quyền Báo Bình Phước

Tòa soạn:

Số 5 - Nguyễn Văn Linh - P. Tân Phú - TP. Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 0271.3881828

Phòng Báo điện tử: 0271.3887189

Fax: 0271.3860879

Email:

toasoanbaobinhphuoc@gmail.com
baodientubinhphuoc@gmail.com

Liên hệ quảng cáo: 0271.3879452

Ghi rõ nguồn "Bình Phước Online" khi phát hành lại thông tin từ Website này