KỶ NIỆM 50 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Lực lượng vũ trang Bình Phước khắc ghi lời dạy của Bác

06:42 AM - 04/09/2019

BP - Trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta bản Di chúc thiêng liêng, những lời căn dặn vẹn toàn, kết tinh tư tưởng, trí tuệ, tình cảm, đạo đức và nhân cách cao đẹp của bậc vĩ nhân.

Bác đã dành nhiều thời gian và tâm huyết của mình, trong vòng 4 năm và chỉ với hơn 1.000 từ vô cùng xúc tích. Tuy chỉ là “để sẵn mấy lời”, song những tâm tư trong Di chúc của Người chính là dự báo thiên tài, thể hiện tầm nhìn xa trông rộng của bậc vĩ nhân. Khi viết về cuộc kháng chiến chống Mỹ, Người khẳng định: “Dù khó khăn gian khổ đến mấy, nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi. Đế quốc Mỹ nhất định phải cút khỏi nước ta. Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất. Đồng bào Nam Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà”. Lời dặn của Người đã trở thành lời hiệu triệu để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta quyết tâm hoàn thành tâm nguyện “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”.

Các điển hình tiên tiến được Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh tuyên dương, khen thưởng qua 5 năm thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2014-2019)Các điển hình tiên tiến được Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh tuyên dương, khen thưởng qua 5 năm thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2014-2019)

Đó không phải là ý chí chủ quan của Người mà hoàn toàn xuất phát từ sự phân tích, đánh giá chính xác, khách quan tình hình cách mạng. Người đã bày tỏ trong Di chúc: “Nước ta sẽ có vinh dự lớn là một nước nhỏ mà đã anh dũng đánh thắng hai đế quốc to - là Pháp và Mỹ; và đã góp phần xứng đáng vào phong trào giải phóng dân tộc”. Dự báo đó của Người xuất phát từ tính chính nghĩa của cuộc kháng chiến vĩ đại, từ sức mạnh đoàn kết vô địch của nhân dân, từ tinh thần anh dũng, từ sự vững vàng, bản lĩnh của Đảng ta với nền tảng lý luận khoa học cùng sự giúp đỡ chí nghĩa, chí tình của các nước xã hội chủ nghĩa anh em và bạn bè quốc tế.

Lời căn dặn của Người còn là cơ sở lý luận khoa học để Đảng ta đề ra các chủ trương, đường lối củng cố quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 50 năm thực hiện Di chúc, bằng nhiều chủ trương, chính sách, Đảng đã mang lại hạnh phúc cho nhân dân, sự bình yên, hưng thịnh của đất nước. Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà chúng ta đạt được trong hơn 30 năm đổi mới là minh chứng hùng hồn, là kết quả sự vận dụng sáng tạo Di chúc của Người về xây dựng đất nước: “Còn non, còn nước, còn người; Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay!”.

Các điển hình tiên tiến được Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh tuyên dương, khen thưởng qua 5 năm thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2014-2019)Các điển hình tiên tiến được Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh tuyên dương, khen thưởng qua 5 năm thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2014-2019)

Thực hiện Di chúc của Người, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Bình Phước đã cùng nhân dân tỉnh nhà ra sức xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, đóng góp vào những thắng lợi mang tính quyết định trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, làm nhiệm vụ quốc tế giúp nước bạn Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng và trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Công tác quân sự, quốc phòng địa phương của tỉnh đã có những bước phát triển vượt bậc, xây dựng thế trận phòng thủ hợp lý, tăng cường khả năng phòng thủ ở những địa bàn trọng điểm, xây dựng lực lượng thường trực ngày càng rộng khắp, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ của địa phương. Thời gian tới, tình hình nhiệm vụ của đất nước, địa phương, yêu cầu nhiệm vụ của LLVT sẽ ngày càng cao, dự báo sẽ tiếp tục có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp. Để tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, LLVT tỉnh sẽ không ngừng nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung vào một số nội dung trọng tâm sau:

Một, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chỉ huy các cấp, tranh thủ sự phối hợp, hỗ trợ của các ban, ngành, đoàn thể địa phương và sự đồng thuận của nhân dân đối với công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Trong đó và trước hết, cần chú trọng xây dựng, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện Di chúc của Bác, thực hiện nêu gương và gắn chặt với việc dũng cảm thừa nhận, nghiêm túc chỉnh đốn tổ chức đảng trong cơ quan, đơn vị. Tăng cường sự lãnh đạo của tổ chức đảng, trước hết là chi ủy, chi bộ, hiệu lực, hiệu quả quản lý, chỉ huy của đội ngũ cán bộ chủ trì; tăng cường sự đoàn kết nhất trí, “thực hành dân chủ rộng rãi, nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình” đúng theo lời dạy của Bác, xem đây là điều kiện tiên quyết cho kết quả hoàn thành nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của địa phương và cơ quan, đơn vị.

Hai, làm tốt công tác nắm tình hình, dự báo chính xác diễn biến tình hình nhiệm vụ của địa phương và cơ quan, đơn vị. Đây là nội dung, biện pháp nhằm phát huy tính chủ động, tích cực của chỉ huy các cấp để tránh bị động, thiếu sót và sai lầm. Có nắm chắc tình hình mới chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đề ra các quyết sách nhằm củng cố quốc phòng, thế trận chiến tranh nhân dân trong khu vực phòng thủ của địa phương, thực hiện bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy.

Ba, chăm lo xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, công tác tốt, đủ sức thực hiện nhiệm vụ trong mọi tình huống. Chú trọng xây dựng đơn vị “tinh, gọn, mạnh, cơ động” theo Kết luận số 16-KL/TW, ngày 7-7-2017 của Bộ Chính trị về “Tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam đến năm 2021”; nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ, đảm bảo vững mạnh, rộng khắp, làm nòng cốt cho nhiệm vụ quốc phòng toàn dân ở địa phương và phong trào toàn dân đánh giặc nếu có chiến tranh xảy ra.

Bốn, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc. Cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có chất lượng, hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 22-9-2008 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”. Đảm bảo cho LLVT và nhân dân sẵn sàng ứng phó với các tình huống về quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, ngăn ngừa các nguy cơ, những âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

Những lời căn dặn về củng cố quốc phòng trong Di chúc của Người là kim chỉ nam cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong thực hiện đường lối quân sự, xây dựng chiến lược quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. LLVT tỉnh Bình Phước nguyện sẽ khắc ghi, không ngừng đổi mới, phát triển tư duy, nhận thức về những lời dạy trong Di chúc của Bác, thường xuyên tổng kết trong quá trình tổ chức thực hiện, kiên định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của quân đội, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Đại tá Vũ Tiến Điền

  (Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh)

Xem thêm: 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ

Hay!! 1
Họ tên:
Email:
Bình luận:
Bình luận
Hãy là người bình luận đầu tiên. Vui lòng để lại lời bình ở nội dung trên.

Tổng biên tập: Đoàn Như Viên

Giấy phép xuất bản số: 145/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 25/4/2014

Bản quyền Báo Bình Phước

Tòa soạn:

Số 5 - Nguyễn Văn Linh - P. Tân Phú - TP. Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 0271.3881828

Phòng Báo điện tử: 0271.3887189

Fax: 0271.3860879

Email:

toasoanbaobinhphuoc@gmail.com
baodientubinhphuoc@gmail.com

Liên hệ quảng cáo: 0271.3879452

Ghi rõ nguồn "Bình Phước Online" khi phát hành lại thông tin từ Website này