Thực hiện Đề án 999 ở Chơn Thành: Sàng lọc chọn đội ngũ cán bộ tinh nhuệ, tâm huyết

06:54 AM - 28/08/2019

BP - Sau gần 2 năm triển khai thực hiện Quyết định số 999-QĐ/TU (Đề án 999) của Tỉnh ủy về sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của Trung ương Đảng khóa XII, huyện Chơn Thành bước đầu đạt kết quả tích cực, đúng tinh thần nghị quyết đề ra.

Mục tiêu tinh gọn bộ máy, giảm đầu mối, giảm cấp phó

Trước khi thực hiện Đề án 999, Chơn Thành đã rà soát lại tổ chức bộ máy, xây dựng đề án, ban hành, triển khai các chương trình, kế hoạch phù hợp điều kiện thực tế của huyện và tập trung chỉ đạo quyết liệt.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Chơn Thành trong giờ làm việc

Qua rà soát, Chơn Thành có 25 cơ quan, đơn vị, phòng, ban chuyên môn. Trong đó, 5 cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc cấp ủy; 12 phòng, ban chuyên môn, tổ chức hành chính nhà nước thuộc UBND. Số lượng cơ quan UBMTTQVN, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện gồm 6 đơn vị và 2 đơn vị sự nghiệp trực thuộc đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy và biên chế thuộc Huyện ủy quản lý. Đối với đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn có 9 xã, thị trấn với 70 ấp, khu phố. Bên cạnh đó là 31 đơn vị sự nghiệp công lập và 1 ban quản lý dự án cấp huyện. Tổng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thị trấn 318 người. Toàn huyện có 58 chi, đảng bộ trực thuộc với 2.099 đảng viên.

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Ban Thường vụ Huyện ủy Chơn Thành đã chỉ đạo cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, đề án và tổ chức thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất và nhất thể hóa chức danh nhằm tinh gọn bộ máy, giảm đầu mối, giảm cấp phó.

Giảm 335 biên chế

Đến nay, huyện Chơn Thành đã giảm được 4 cơ quan, 4 cấp trưởng và 3 cấp phó. Cụ thể, đã thành lập 3 văn phòng phục vụ chung gồm: Văn phòng Huyện ủy phục vụ chung các ban xây dựng đảng; Văn phòng HĐND - UBND huyện phục vụ các phòng, ban huyện; Văn phòng phục vụ chung khối MTTQ, các đoàn thể và các hội đặc thù. Giải thể Phòng Y tế huyện. Đối với cấp xã thực hiện mô hình bộ phận văn phòng phục vụ chung đảng ủy - HĐND - UBND. Huyện giảm được 1 cơ quan và 1 chức danh trưởng phòng.

Thực hiện Đề án 999, Chơn Thành sàng lọc chọn được đội ngũ cán bộ tinh nhuệ và tâm huyết nên các công việc luôn được thực hiện kịp tiến độ. Trong ảnh: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Chơn Thành trách nhiệm, nhiệt tình tiếp nhận và trả kết quả đúng hạn cho người dân

Tính đến ngày 26-7-2019, toàn huyện Chơn Thành đã giảm được 335 biên chế. Trong đó, công chức thuộc khối đảng và khối hành chính nhà nước giảm 42 người; viên chức đơn vị sự nghiệp giảm 177 người; lao động hợp đồng theo Nghị định 68 giảm được 116 người.

Huyện đã giải thể Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; sáp nhập, sắp xếp lại tổ chức, bộ máy Trung tâm Y tế huyện và thực hiện cơ chế khoán, tự chủ kinh phí; tiếp nhận, hợp nhất và thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện trên cơ sở sáp nhập Trạm Khuyến nông, Trạm Trồng trọt - Bảo vệ thực vật với Trạm Chăn nuôi - Thú y huyện; tiếp nhận Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường; xây dựng đề án giải thể Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện. Xóa 3 điểm trường lẻ và hợp nhất, thành lập 3 trường học đa cấp 1-2 trên địa bàn. Thực hiện bố trí nhân sự giảm cấp trưởng, phó của các cơ quan, đơn vị sau khi thực hiện sáp nhập và đã giảm được 3 cơ quan, 3 chức danh cấp trưởng, 3 chức danh cấp phó tại các phòng, ban huyện.

Đến thời điểm hiện tại, toàn huyện có 6/9 xã, thị trấn thực hiện bí thư cấp ủy kiêm chủ tịch HĐND; 2/9 xã, thị trấn thực hiện phó bí thư cấp ủy kiêm chủ tịch HĐND và 1/9 đơn vị thực hiện bí thư kiêm chủ tịch UBND. Đến nay, huyện đã giảm 46/72 người hoạt động không chuyên trách ở xã, thị trấn, đạt 63%; phấn đấu đến năm 2020 đạt 100% chỉ tiêu đề án đề ra. Hiện có 32/70 ấp, khu phố tại 9 xã, thị trấn thực hiện mô hình bí thư chi bộ kiêm trưởng ấp, khu phố, đạt 45,7%; khoán kinh phí hoạt động đối với các ấp, khu phố và tăng cường kiêm nhiệm để giảm từ 22 người còn không quá 7 người. Tính đến nay đã giảm từ 1.290 người vào tháng 6-2017 còn 338 người ở ấp, khu phố; giảm được 952 người, đạt hơn 70% lộ trình đề án đưa ra.

Vướng mắc cần tháo gỡ

 Đồng chí Nguyễn Tấn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Chơn Thành cho biết: 2 năm qua, huyện đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động; thường xuyên kiểm tra, giám sát và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; thực hiện theo lộ trình cụ thể và phù hợp với đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị. Hiện các cơ quan, đơn vị thực hiện sáp nhập, nhất thể hóa chức danh và các văn phòng phục vụ chung đã hoạt động ổn định, dần đi vào nền nếp, theo quy chế làm việc. Việc thực hiện tinh giản biên chế cơ bản đảm bảo lộ trình đề án và chỉ tiêu tỉnh giao.

Trong tháng 9-2019, huyện sẽ thực hiện kiêm nhiệm và nhất thể hóa chức danh Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy kiêm Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy kiêm Chánh thanh tra huyện. Năm 2020, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy kiêm Chủ tịch UBMTTQVN huyện, Phó ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin khi đủ điều kiện theo lộ trình. Theo đó, sẽ giảm được 2 chức danh cấp trưởng, 1 chức danh cấp phó. Huyện cũng đã xây dựng đề án thành lập Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội trên cơ sở hợp nhất Phòng Nội vụ với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; thành lập Phòng Văn hóa - Thông tin huyện trên cơ sở hợp nhất Phòng Văn hóa - Thông tin với Trung tâm Văn hóa - Thông tin, Đài Truyền thanh và Nhà thiếu nhi. Huyện sẽ tổ chức thực hiện khi có văn bản chỉ đạo của cấp trên.

Đồng chí Nguyễn Tấn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Chơn Thành

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Tấn Hải cho biết thêm: Có nhiều thuận lợi, tuy nhiên trong quá trình thực hiện Đề án 999 còn một số khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến lộ trình thực hiện. Cụ thể: Việc thực hiện sáp nhập một số cơ quan, phòng, ban huyện hiện nay tạm dừng, ảnh hưởng đến lộ trình đề án đề ra. Thiếu văn bản hướng dẫn của cấp trên về quy trình thực hiện giảm cấp phó dôi dư, đặc biệt đội ngũ cán bộ, lãnh đạo của huyện còn rất trẻ, nhiệt huyết với công việc. Thiếu quy định về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của các cơ quan sau khi sáp nhập, hợp nhất. Ở các ấp, khu phố hiện nay do văn bản quy định, hướng dẫn của tỉnh về chức danh, chế độ phụ cấp và kinh phí hoạt động chưa cụ thể dẫn đến khó khăn trong hoạt động và việc chi phụ cấp cho người hoạt động ở ấp, khu phố.

Chơn Thành phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp, khối lượng công việc lớn. Để đáp ứng nhu cầu phát triển cần đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có năng lực, nhiệt huyết. Vì thế, việc thực hiện Đề án 999 thời gian qua đối với Chơn Thành là một thách thức không nhỏ. Với quyết tâm vượt qua khó khăn, việc thực hiện Đề án 999 ở Chơn Thành đã trở thành một quá trình sàng lọc, “so bó đũa, chọn cột cờ” để chọn ra đội ngũ cán bộ thật sự tinh nhuệ, tâm huyết thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng nhu cầu phát triển của huyện trong thời gian tới.

Ngọc Bích

Hay!!
Họ tên:
Email:
Bình luận:
Bình luận
Hãy là người bình luận đầu tiên. Vui lòng để lại lời bình ở nội dung trên.

Tổng biên tập: Đoàn Như Viên

Giấy phép xuất bản số: 145/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 25/4/2014

Bản quyền Báo Bình Phước

Tòa soạn:

Số 5 - Nguyễn Văn Linh - P. Tân Phú - TP. Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 0271.3881828

Phòng Báo điện tử: 0271.3887189

Fax: 0271.3860879

Email:

toasoanbaobinhphuoc@gmail.com
baodientubinhphuoc@gmail.com

Liên hệ quảng cáo: 0271.3879452

Ghi rõ nguồn "Bình Phước Online" khi phát hành lại thông tin từ Website này