Chủ động sắp xếp tinh gọn bộ máy

06:30 AM - 19/04/2019

BP - Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Quyết định số 999-QĐ/TU của Tỉnh ủy, đến nay, các đơn vị, chính quyền, cơ quan trong tỉnh đã có sự chủ động sắp xếp tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

QUYẾT LIỆT THỰC HIỆN

Thời gian qua, cùng với quy định, hướng dẫn của Trung ương, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng đề án, tham mưu UBND ban hành quyết định quy phạm pháp luật thay thế các quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức. Đồng thời chủ động làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự để khi cấp có thẩm quyền phê duyệt đề án thì tổ chức thực hiện ngay.

Ông Phạm Đình Phùng, Phó chánh văn phòng, nguyên Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) cho biết, trước khi Quyết định số 999-QĐ/TU của Tỉnh ủy ban hành, Sở NN&PTNT đã chủ động thành lập tổ xây dựng kế hoạch sắp xếp tinh gọn bộ máy của sở. Kế hoạch giao từng tổ phụ trách sắp xếp từng lĩnh vực, đơn vị. Do là đơn vị làm điểm, tập thể cấp ủy, lãnh đạo sở thường xuyên quán triệt đến từng cấp ủy trực thuộc, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải tập trung thực hiện hiệu quả công tác sắp xếp. Cấp ủy, Ban giám đốc, tổ soạn thảo đã có 18 cuộc họp, có lúc họp 2-3 lần/tuần, họp cả buổi tối để tìm phương án sắp xếp phù hợp. Đến nay, Sở NN&PTNT cơ bản hoàn thành việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Theo đó, đã giảm 4 chi cục, 2 trung tâm, 4 phòng chuyên môn thuộc sở, giảm 35 đầu mối trực thuộc các đơn vị. Chức năng thanh tra ở các chi cục được đưa về thanh tra sở; giảm 26 biên chế, 17 chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ (hợp đồng 68); giảm 653 triệu đồng chi thường xuyên năm 2018 so năm 2017.

Cán bộ, nhân viên Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Đồng Xoài giải quyết thủ tục hành chính cho người dân

Tuy không phải là đơn vị làm điểm nhưng từ tháng 11-2018, UBND thành phố Đồng Xoài cũng đã hoàn thành các quy trình, thủ tục hồ sơ về việc thành lập, giải thể các cơ quan, đơn vị. UBND thành phố đã điều động 2 công chức có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ văn thư từ Phòng Kinh tế, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội về Văn phòng HĐND - UBND thành phố làm công tác văn thư chung cho các cơ quan chuyên môn. UBND thành phố cũng đã sắp xếp, tiếp nhận và thành lập các đơn vị sự nghiệp, đồng thời kiện toàn nhân sự lãnh đạo các đơn vị theo đúng quy định. Thành phố cũng đã xây dựng phương án cắt giảm định suất lao động và thực hiện giao khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức hội đặc thù; thực hiện xã hội hóa lĩnh vực chăm sóc cây xanh đô thị, cấp dưỡng bậc mầm non ở 2 trường Hoa Hồng và Hoa Đào; giải thể Trường mầm non Tuổi Thơ ở xã Tiến Hưng; xóa 2 điểm trường; giảm 4 biên chế hành chính; 65 nhân viên hành chính, phục vụ; cắt giảm 106 nhân viên hợp đồng 68. Dự kiến đến cuối năm 2019 sẽ không còn nhân viên hợp đồng 68.        

Là đơn vị làm điểm của tỉnh, đến nay, Sở Y tế cũng cơ bản hoàn thành việc sắp xếp, hợp nhất các cơ quan, đơn vị. Theo đó, sau sắp xếp đã giảm được 16 đầu mối, 24 khoa, phòng; giảm 35 người giữ chức vụ lãnh đạo. Trong đó, giảm 5 giám đốc, 4 phó giám đốc, 6 trưởng khoa, 9 trưởng phòng, 11 phó trưởng phòng; cắt giảm 58 biên chế và giảm chi thường xuyên năm 2018 được 245 triệu đồng so năm 2017.

LINH ĐỘNG, THẬN TRỌNG TRONG SẮP XẾP

Thời gian qua, các sở, ban, ngành của tỉnh đã triển khai rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối bên trong gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảm bảo theo quy định của Trung ương và Tỉnh ủy. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý phù hợp với đặc điểm, tình hình của các cơ quan, đơn vị. Theo đó, đến nay có 18/20 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh (kể cả Ban quản lý Khu kinh tế) đã được UBND tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo quy định tại Quyết định số 999-QĐ/TU của Tỉnh ủy. Trên cơ sở đó đã thực hiện sắp xếp cơ cấu tổ chức bên trong theo đúng quy định của Tỉnh ủy. 11/11 huyện, thị xã, thành phố thực hiện giải thể phòng y tế, chuyển chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về y tế về văn phòng HĐND, UBND cấp huyện. Hợp nhất Phòng Nội vụ và Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội tại các huyện Phú Riềng, Lộc Ninh, Bù Gia Mập và 2 thị xã Bình Long, Phước Long. Riêng thị xã Phước Long đã thực hiện thí điểm hợp nhất Văn phòng Thị ủy với Văn phòng HĐND và UBND thị xã.

Cán bộ, nhân viên Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trực tiếp dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Về nhất thể hóa một số chức danh cấp trưởng, phó, đến nay, Bình Phước đã thực hiện nhất thể hóa 1 Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đồng thời là Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và 1 Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đồng thời là Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Đối với cấp huyện đã thực hiện nhất thể hóa chức danh Trưởng ban Tổ chức kiêm Trưởng phòng Nội vụ - Lao động, Thương binh và Xã hội; Phó trưởng Ban Tổ chức kiêm Phó phòng Nội vụ - Lao động, Thương binh và Xã hội; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra kiêm Chánh thanh tra tại các huyện Lộc Ninh, Phú Riềng và 2 thị xã Bình Long, Phước Long. Trong quá trình triển khai thực hiện đề án, hầu hết các đơn vị đã thực hiện nghiêm theo Quyết định số 999-QĐ/TU của Tỉnh ủy và các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tuy nhiên, về phương án lựa chọn sắp xếp ở một số đơn vị có khác so với định hướng của Tỉnh ủy nhưng kết quả cuối cùng vẫn đảm bảo giảm đầu mối theo mục tiêu đề ra.

Sau sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, đã giảm 89 đầu mối trong các cơ quan cấp tỉnh; cấp huyện giảm 16 đầu mối. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, sau sắp xếp giảm được 46 đầu mối. Toàn tỉnh giảm 63 biên chế công chức hành chính; 542 biên chế sự nghiệp và 1.177 chỉ tiêu hợp đồng 68; giảm chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước 37 tỷ 888 triệu đồng.

Theo đó, định hướng của tỉnh là giải thể Đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1, chuyển chức năng, nhiệm vụ về đội 2. Đồng thời đổi tên đội 2 thành Đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng trực thuộc Chi cục Kiểm lâm. Tuy nhiên, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, Sở NN&PTNT đã tham mưu hợp nhất 2 đội thành 1, thay vì phải xây dựng đề án giải thể. Ngoài ra, theo định hướng của tỉnh, chuyển chức năng, nhiệm vụ của Chi cục Phát triển nông thôn về Văn phòng Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, do chi cục là cơ quan quản lý nhà nước, Văn phòng Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là cơ quan giúp việc, văn phòng hoạt động có thời hạn theo mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình. Khi chương trình kết thúc thì tổ chức này cũng hoàn thành nhiệm vụ. Cán bộ làm việc tại văn phòng chủ yếu là kiêm nhiệm hoặc định suất lao động, không được giao chỉ tiêu biên chế. Do đó, Sở NN&PTNT đề nghị Tỉnh ủy xem xét, sắp xếp theo hướng chuyển chức năng của Chi cục Phát triển nông thôn vào các chi cục chuyên ngành và văn phòng sở. Đối với biên chế sự nghiệp dôi dư sau giải thể, hợp nhất các đơn vị, sở đã bố trí cho Ban quản lý rừng phòng hộ Đắk Mai 15 biên chế. Đây là đơn vị mới thành lập, trực thuộc sở nên việc giao biên chế là cần thiết để thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng...

Sắp xếp tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm gánh nặng chi ngân sách nhà nước là việc làm cần thiết. Tuy nhiên, đây là việc khó, nhạy cảm và phức tạp, không thể thực hiện trong ngày một ngày hai. Để làm tốt công tác này phải có quyết tâm chính trị cao, sự đoàn kết, thống nhất trong nhận thức, hành động và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Trong thực hiện cần có sự sáng tạo, đổi mới nhằm tạo sự đồng thuận từ tỉnh đến cơ sở.

Minh Luận

Hay!!
Họ tên:
Email:
Bình luận:
Bình luận
Hãy là người bình luận đầu tiên. Vui lòng để lại lời bình ở nội dung trên.

Tổng biên tập: Đoàn Như Viên

Giấy phép xuất bản số: 145/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 25/4/2014

Bản quyền Báo Bình Phước

Tòa soạn:

Số 5 - Nguyễn Văn Linh - P. Tân Phú - TP. Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 0271.3881828

Phòng Báo điện tử: 0271.3887189

Fax: 0271.3860879

Email:

toasoanbaobinhphuoc@gmail.com
baodientubinhphuoc@gmail.com

Liên hệ quảng cáo: 0271.3879452

Ghi rõ nguồn "Bình Phước Online" khi phát hành lại thông tin từ Website này